Jaunųjų kūrėjų paroda

2017-10-06 | Kategorija: Krašto naujienos

Parodos autoriai. Asmeninė nuotr.

Vaikų meno galerijoje Biržuose, Rotušės g. 10, III a. veikia „Aušros“ pagrindinės mokyklos keramikos būrelio mokinių darbų paroda. Jų mokytoja – Jūratė Pranciliauskienė. Parodoje eksponuojami 16 autorių keramikos darbeliai. Tarp jų – ir tų autorių darbai, kurie dalyvavo konkurse Panevėžio rajone, Upytės dvarvietėje įkurtame Tradicinių amatų centre. Paroda bus eksponuojama iki lapkričio 22 dienos. Jaunųjų keramikų darbeliai spalvingi, meniški, funkcionalūs ir puošnūs.

Evos Balčiūnaitės avinėlis.

Gustės Kazilionytės angelas.

„Biržiečių žodis“

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.