LR Seimo nario Viktoro Rinkevičiaus sveikinimas mokytojams

2017-10-04 | Kategorija: Krašto naujienos

Gerbiami mokytojai,

nuoširdžiai sveikinu Jus su švente – Tarptautine mokytojų diena. Mane, dar vaiką, į gyvenimą paėmę už vienos rankos vedė tėvai, už kitos –  Jūs, mokytojai. Dabar didžia dalimi esu toks, kokį Jūs mane palydėjote į gyvenimo kelią. Ačiū Jums už kantrybę, atiduotą širdį, jėgas, žinias mums, mokiniams. Sėkmės, sveikatos tolesnėje Jūsų veikloje.

Su švente!

Viktoras Rinkevičius

Lietuvos Respublikos Seimo narys

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.