Pagerbtas Biržų notaro Prano Lemberto atminimas

2017-10-02 | Kategorija: Istorija ir žmonės

Nuotraukoje – Pranas ir Monika Lembertai Kaune, prieš atvykstant į Biržus 1926 m.

Šeštadienį nemažas būrys biržiečių susirinko į prie 19 numeriu pažymėto namo Rotušės aikštėje. Ant jo sienos Lietuvos Notarų rūmų iniciatyva buvo atidengta paminklinė lenta vieno garsiausių Lietuvos notarų – Prano Lemberto atminimui.

Atidengimo ceremoniją vedusi muziejininkė Snieguolė Kubiliūtė priminė P.Lemberto kelią. Kilęs iš Suvalkijos, P.Lembertas, baigęs mokslus atvyko dirbti į Biržus ir per aštuoniolika mieste pragyventų metų tapo šio krašto žmogumi. Biržuose prabėgo gražiausi  ir aktyviausi P.Lemberto metai. Jam buvo maža vien profesinės teisininko veiklos: P.Lembertas rašė eiles, bendradarbiavo spaudoje, dainavo chore, vaidino kultūros draugijos ,,Mūza“ mėgėjų spektakliuose (buvo mokęsis A.Sutkaus vaidybos mokykloje), įkūrė Vilniui vaduoti sąjungos skyrių Biržuose, vadovavo Biržų skautams, buvo įvairių renginių rėmėjas, jaunimo organizacijų globėjas, rūpinosi Biržų kraštotyros muziejaus steigimu, buvo vienas iš Biržų pilies atstatymo iniciatorių – tikras lietuviškojo Renesanso žmogus. P.Lembertas buvo dailaus stoto, artistiškos išvaizdos vyras, o jo žmona Monika – tikra gražuolė.  Lembertai skoningai rengėsi , buvo elegantiška, įsimintina pora.

Skulptoriaus G.Piekuro sukurtą atminimo lentą atidengė notarė Svajonė Šaltauskienė ir meras Valdemaras Valkiūnas. ©selonija

Buvusi ilgametė Biržų notarė, Notarų rūmų prezidiumo narė Svajonė Šaltauskienė teigė, kad jai malonu prisiminti, kad kažkada taip pat dirbo būtent šiame name buvusiame notaro biure. Anot S.Šaltauskienės, senieji biržiečiai tuomet jai sakę, kad ji labai vykusiai  įsigijusi patalpas biurui, nes šiame name dirbo P.Lembertas.  Susirinkusiems S.Šaltauskienė trumpai pristatė P.Lemberto, pasirašinėjusio dokumentuose  Lemberis, gyvenimo kelią. Šie metai, Notarų rūmų paskelbti Prano Lemberto metais, pažymėti dviguba sukaktimi:  120 gimimo ir 50-osios mirties metinės.   Ji pabrėžė, kad, nepaisant daugybės talentų, P.Lembertas yra visų pirma notaras. Kai teisės istorikai nagrinėja P.Lemberto sudarytus dokumentus, jie stebisi formuluočių profesionalumu, gražia, taisyklinga lietuvių kalba, tikslia terminologija. Tačiau ir kitų sričių tyrinėtojai randa veiklos: literatūros mokslininkai vertina publicistiką ir eiles, sporto istorijoje  jis  žinomas kaip lauko teniso propaguotojas – Biržų muziejuje saugoma taurė, ant kurios išgraviruotas P.Lemberto vardas.  

Lentą sukūrė žinomas skulptorius Gediminas Piekuras, sujungęs lentoje granitą ir plieną (skulptorius taip pat yra sukūręs Antano Macijausko biustą Pabiržėje).  S.Šaltauskienė sakė esanti maloniai nustebusi, kad kitoje gatvės pusėje tebekabo kukli medinė lenta, atidengta prieš 20 metų, ant medinio pastato, kur buvo pirmasis P.Lemberto biuras  ir gyveno pats notaras. Ji dėkojo visiems, rėmusiems ir padėjusiems įamžinti notaro P.Lemberto atminimą.

Lietuvai pagražinti draugijos pirmininkas Juozas Dingelis. ©selonija

Iškilmėse kalbėjęs  Lietuvai pagražinti draugijos  pirmininkas Juozas Dingelis sakė, kad draugija norėtų surengti konferenciją P.Lemberto atminimui Biržuose. Jis prisiminė, kaip laimindamas būsimojo notaro santuoką tuometis Lietuvai pagražinti draugijos pirmininkas kan.J.Tumas-Vaižgantas karštai įtikinėjo Lembertus važiuoti į regionus, kurti Draugijos skyrius ir žadinti provinciją. Iš tiesų, atvykęs P.Lembertas kūrė ir sukūrė Biržuose labai daug, pats vadovavo daugeliui organizacijų arba buvo jų aktyvus rėmėjas. Nors buvo kilęs iš Suvalkijos, tačiau dirbdamas Biržuose visiškai suaugo su šiuo kraštu, net eilėse skambėjo Biržų motyvas: ,,Biržų pilis su Vilniumi – lietuvių širdys dvi“, – citavo P.Lembertą J.Dingelis. Draugijos pirmininkas prisiminė, kaip šiemet švenčiant Baltų vienybės dieną Rokiškio rajone, Karininkų ramovės choras nuostabiai sudainavo populiariąją dainą ,,Tau, sesute, puikios gėlės“, taip pagerbdami eilių autoriaus jubiliejų. ,,Tas pavyzdys visuomeniškumo, atsidavimo Tėvynei Lietuvai, turi pasklisti, kad mes visi tokie būtume.  Ne vien tik tarnyba, ne vien tik šeima, turime galvoti ir apie mūsų vaikų ateitį, kad jiems būtų čia gera gyventi,“ – linkėjo J.Dingelis. Svečias dėkojo Notarų rūmams, neužmirštantiems savo istorijos ir kolegų, kūrusių Lietuvos teisę.

Apie P.Lembertą kaip sektiną pavyzdį kalbėjo ir Biržų rajono savivaldybės meras Valdemaras Valkiūnas. Jis teigė manantis, kad apie tokius krašto žmones būtina pasakoti gimnazistams. Mero nuomone, nuolatiniai dejavimai, kaip nėra tai ar kitai veiklai laiko, žvelgiant per P.Lemberto gyvenimo  pavyzdį parodo, kad protingai dėliojantis prioritetus, laiko naudingiems darbams  galima visada surasti.  

Vicemerė Irutė Varzienė. ©selonija

I.Varzienė taip  pat dėkojo Notarų rūmams, už prakalbintą dar vieną Biržų namą. ,,Kartais visai netikėtai ženklai tampa prasmėmis“, – sakė rajono vicemerė. ,,Visada kartoju, kad Biržai yra atsimenantis miestas, ir neabejoju, kad pro šalį einantys biržiečiai net ir kasdienybėje pagalvos apie šį žmogų“.  

Loreta Gasiūnaitė, artimai bendraujanti su Lembertų sūnaus šeima, priminė, kad prieš porą metų atminimo lenta buvo atidengta Kalifornijoje,  Los Anžele, išeivijos menininkų ir B.Brazdžionio kiemelyje, kurios atsiradimą inicijavo L.Gasiūnaitės dukters teatras.

Snieguolė Kubiliūtė, M.Lembertienės sesers dukra Nijolė Žitkevičienė, Loreta Gasūnaitė ir Saigūnė Rožėnienė.. ©selonija

Pakviesta pakalbėti  Saigūnė Rožėnienė sakė, kad P.Lemberto vardas Biržuose niekada nebuvo užmirštas. Prieš penketą metų TAU su muziejininkais buvo surengę popietę ,,Svečiuose pas Lembertus“.  Kadangi tam renginiui besiruošdama pašnekovė sakė skaičiusi nemažai medžiagos apie šią šeimą, tai nutarusi įnešti šiek tiek buitiškumo į iškilmes. Lembertai buvo dvasiškai labai artimi  ir labai gražūs,  o ponia Lembertienė buvo prilyginama Holivudo žvaigždėms, pasakojo S.Rožėnienė. Aktyvūs buvo abu, dalyvaudavo įvairiuose renginiuose, ir net žiemą ant ledo kartu čiuoždavo. Lembertas visą gyvenimą derino menininko ir teisininko pašaukimą, ir vienu metu netgi rimtai svarstė, ar neatsidėti vien kūrybai,  bet praktiška suvalkietiška prigimtis vis dėlto nusvėrė teisininko karjeros naudai.

S.Rožėnienė pasakojo apie Lembertų šeimoje vyravusį visišką tarpusavio supratimą,  citavo jautrias P.Lemberto eiles  savo vienintelei  viso gyvenimo meilei – žmonai Monikai.

 Atidengiant lentą skambėjo populiari ir daugeliui žinoma daina ,,Tau, sesute, puikios gėlės“ , kurios eilių autorius yra P.Lembertas. Kaip dažnai būna, nedideli techniniai nesklandumai sukuria netikėtus, įsimintinus momentus – užsikirtus garso technikai, uždainavo patys biržiečiai, ir spontaniškai išsiveržusi gyva daina buvo geriausias įrodymas, kad P.Lemberto dvasia ir atminimas Biržuose gyvi.

selonija.lt

 

Tags: , ,

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.