Vilniuje atidengta Martyno Liuterio skulptūra

2017-09-13 | Kategorija: Kultūra. Švietimas. Žiniasklaida

Kęstučio Puloko nuotrauka

Švenčiant Reformacijos jubiliejaus metus, kiemelyje šalia Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčios rugsėjo 9-osios pavakare atidengtas Bažnyčios reformatoriaus dr. Martyno Liuterio paminklas. Ant neaukšto 30 cm granito postamento užkelta pustrečio metro skulptūra pro bažnyčios kiemelio vartus gerai matyti praeiviams Vokiečių gatvėje.  

Kęstučio Puloko nuotrauka

 Paminklo pašventinimo iškilmėmis pradėtos artėjančio Reformacijos 500 metų jubiliejaus Padėkos pamaldos, kuriose dalyvavo dauguma Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios dvasininkų, gausiai atvyko keleto parapijų tikintieji. Į susirinkusiuosius kreipėsi skulptorius Romualdas Kvintas.

Skulptorius Romualdas Kvintas. Kęstučio Puloko nuotrauka

Dievo žodžiu ir malda paminklą palaimino Lietuvos ev. liuteronų bažnyčios vyskupas Mindaugas Sabutis. Giedojo Vilniaus ev. liuteronų parapijos choras (vad. Asta Saldukienė) ir ansamblis „Adoremus“ (vad. Renata Kreimerė), bažnyčioje skambėjo vargonininkės Jūratės Landsbergytės ir trimitininko Lauryno Lapės atliekama muzika.

Kęstučio Puloko nuotrauka

 Šventinėse pamaldose dalyvavo ir ekumeniniai svečiai: R. katalikų bažnyčios kardinolas Audrys Juozas Bačkis ir Vilniaus arkivyskupas metropolitas dr. Gintaras Grušas, Lietuvos ev. reformatų bažnyčios generalinis superintendentas kun. Tomas Šernas ir Lietuvos ortodoksų arkivyskupijos kurijos atstovas kun.Vladimiras Seliavko.

Kęstučio Puloko nuotrauka

Garbieji svečiai sveikinimo žodžius tarė po pamaldų parapijos salėje surengtos agapės metu, čia susirinkusius pasveikino ir iškilmėse dalyvavusios LR Seimo narės Irena Šiaulienė bei Aušrinė Norkienė.     

Tomas Šernas. Kęstučio Puloko nuotrauka

 

 Reformacijos pradžia laikoma 1517 m. spalio 31-oji, kai dr. M. Liuteris Vitenberge paskelbė garsiąsias 95 tezes. Bažnyčios atsinaujinimo sąjūdis per kelerius metus plačiai pasklido Europoje, Reformacija paskatino ir raštijos lietuvių kalba atsiradimą.  

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.