Kur galima kreiptis dėl nesaugių paslaugų ir nesaugios aplinkos?

2017-09-13 | Kategorija: Visuomenė

Pastaraisiais metais daugiausiai skundų Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Panevėžio departamentas gauna tiesiogiai, pareiškėjui kreipiantis į Panevėžio departamentą, tačiau ketvirtadalis skundų persiunčiama nagrinėti kitoms institucijoms. Gyventojams iškyla klausimų dėl NVSC skundo pateikimo ir nagrinėjimo tvarkos.

Kokius skundus nagrinėja NVSC?

NVSC pagal kompetenciją nagrinėja skundus dėl:

 • Asmens sveikatos priežiūros įstaigų veiklos.
 • Švietimo įstaigų veiklos.
 • Stacionarių globos ir slaugos įstaigų veiklos.
 • Interneto kavinių ir klubų veiklos.
 • Keleivių vežimo traukiniais, laivais ir keltais vidaus maršrutais.
 • Policijos areštinių ir laisvės atėmimo vietų veiklos.
 • Juridinių asmenų, valstybės įmonių, savivaldybės įmonių, viešųjų įstaigų, taip pat užsienio valstybių juridinių asmenų ar kitų organizacijų filialų, gaminančių kosmetikos gaminius veiklos.
 • Kirpyklų, kosmetikos, tatuiruočių kabinetų, grožio salonų teikiamų paslaugų.
 • Soliariumų teikiamų paslaugų.
 • Baseinų teikiamų paslaugų.
 • Skalbyklų teikiamų paslaugų.
 • Pirčių, saunų teikiamų paslaugų.
 • Sporto klubų teikiamų paslaugų.
 • Apgyvendinimo paslaugų.
 • Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų (žmogaus palaikų laikymo, paruošimo šarvoti, šarvojimo) teikimo veiklos, balzamavimo ir kremavimo veiklos.
 • Sanitarinių apsaugos zonų.
 • Radiotechninių objektų veiklos.
 • Stacionarių triukšmo šaltinių veiklos triukšmo prevencijos zonose.
 • Kvapų gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose.
 • Licencijuojamos visuomenės sveikatos priežiūros veiklos.
 • Dėl ūkinės komercinės veiklos veiksnių, galinčių turėti įtakos visuomenės sveikatai: stacionarių triukšmo šaltinių keliamo triukšmo; oro temperatūros, oro drėgmės ir oro judėjimo greičio; visą žmogaus kūną veikiančios vibracijos; pavojingų cheminių medžiagų koncentracijos dirvožemyje; radijo dažnių juostos (10 kHz–300 GHz) elektromagnetinio lauko; elektros oro linijų sukuriamo elektromagnetinio lauko; cheminių medžiagų (teršalų) koncentracijos gyvenamosios aplinkos ore; infragarso ir žemo dažnio garso.
 • Dėl objektų, kuriuose vykdoma ūkinė komercinė veikla: užsieniečių registracijos centrų; vaikų poilsio stovyklų; įmonių, įstaigų ir organizacijų, kuriose įrengtos rūkymo patalpos (vietos); halokamerų; delfinariumų; vaikų žaidimų aikštelių ir patalpų.

Atkreipiame dėmesį, kad skundų, dėl nestacionarių triukšmo šaltinių keliamo triukšmo, taip pat dėl veiksnių, galinčių turėti įtakos visuomenės sveikatai, tačiau nesusijusių su ūkine komercine veikla, NVSC nenagrinėja.

Kaip tinkamai pateikti skundą?

 • Skundą galima pateikti žodžiu (elektroniniais ryšiais (telefonu) ar tiesiogiai asmeniui atvykus į NVSC) arba raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į NVSC, atsiuntus prašymą paštu ar elektroniniais ryšiais (faksu, oficialiu NVSC elektroninio pašto adresu, per elektroninių valdžios vartų portalą – www.epaslaugos.lt ir kt. informacinėmis sistemomis).
 • Asmenų prašymai raštu, atsiųsti NVSC elektroniniais ryšiais, turi būti pasirašyti saugiu elektroniniu parašu.
 • Skundą galima pateikti asmeniškai arba per savo atstovą, kuris turi pateikti atstovavimą liudijantį dokumentą. Kai atstovaujamo asmens vardu į NVSC kreipiasi asmens atstovas, jis savo prašyme turi nurodyti savo vardą ir pavardę, adresą arba kitus kontaktinius duomenis, pagal kuriuos pageidauja gauti atsakymą, taip pat atstovaujamo asmens vardą ir pavardę (jeigu kreipiamasi fizinio asmens vardu) arba pavadinimą (jeigu kreipiamasi juridinio asmens vardu) ir pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą.                                                                                                                                        
 • Asmens ar atstovo pasirašytą skundą į NVSC gali pateikti ir kitas asmuo.
 • Skundas turi būti parašytas valstybine (lietuvių) kalba.
 • Skundas pateiktas raštu turi būti parašytas įskaitomai.
 • Svarbu nurodyti savo vardą, pavardę (arba pavadinimą), adresą (arba kitų kontaktinių duomenų), pagal kuriuos asmuo pageidauja gauti atsakymą. Būtina pasirašyti.
 • Rekomenduojama nurodyti telefono numerį ar elektroninio pašto adresą, kad iškilus papildomų klausimų, dėl Jūsų pateikto skundo, ar esant būtinybei pasitikslinti skundo aplinkybes, būtų galima susisiekti.
 • Skunde svarbu konkrečiai apibūdinti padaryto ar manomai daromo pažeidimo esmę ir aplinkybes.
 • Jeigu abejojate, ar tikrai yra pagrindas teikti skundą dėl ūkinės komercinės veiklos, galimai turinčios/turėjusios įtakos Jūsų sveikatai, rekomenduojame pasikonsultuosi su NVSC specialistais (kontaktų sąrašą galite rasti NVSC interneto svetainėje (http://nvsc.lrv.lt/).

Kokių skundų NVSC nenagrinėja?

 • Skundai NVSC direktoriaus ar jo įgalioto asmens sprendimu gali būti nenagrinėjami, jeigu skunde nėra asmens vardo ir pavardės (ar  pavadinimo), adreso arba kitų duomenų ryšiui palaikyti, ir nėra galimybės kitaip identifikuoti prašymą ar skundą pateikusį asmenį.
 • Jeigu skundas, teikiamas raštu tiesiogiai ar atsiųstas paštu, arba prašymo ar skundo skaitmeninė kopija, atsiųsta faksu ar elektroniniu paštu, nepasirašyti ir nėra galimybės kitaip patikrinti prašymo ar skundo autentiškumo.
 • Jeigu skundas grindžiamas akivaizdžiai tikrovės neatitinkančiais faktais arba jeigu jo turinys nekonkretus ir nesuprantamas ir dėl to viešojo administravimo subjektas negali tokio prašymo ar skundo išnagrinėti.
 • Jeigu paaiškėja, kad viešojo administravimo subjektas, į kurį kreiptasi, arba kitas kompetentingas viešojo administravimo subjektas tuo pačiu klausimu atsakymą jau yra pateikęs arba priėmęs sprendimą, o asmuo nepateikia naujų faktinių duomenų, leidžiančių abejoti ankstesnio atsakymo pagrįstumu ar ginčyti viešojo administravimo subjekto priimtą sprendimą.
 • Jeigu nuo skunde nurodytų pažeidimų paaiškėjimo asmeniui dienos iki skundo padavimo dienos yra praėję daugiau kaip 6 mėnesiai.
 • Asmenų prašymai nagrinėjami tik pagal NVSC kompetenciją. Jeigu NVSC neįgaliotas spręsti prašyme išdėstytų klausimų, NVSC darbuotojai, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo užregistravimo NVSC, persiunčia jį kompetentingai Lietuvos Respublikos institucijai ir asmeniui apie tai praneša raštu bei paaiškina persiuntimo priežastis.

Daiva Žalgevičienė

Panevėžio departamento
Vidaus administravimo skyriaus vedėja

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.