Biržų miesto VVG kviečia Biržų įmones ir organizacijas teikti projektinius pasiūlymus

2017-09-04 | Kategorija: Krašto naujienos

pagal Biržų miesto plėtros strategijos 2016-2020 m. tikslo „Pagerinti Biržų miesto gyventojų ekonominį aktyvumą ir integraciją į darbo rinką” uždavinio „Remti naujo smulkaus ir vidutinio bei socialinio verslo kūrimą Biržų mieste“ veiksmus:

 

 • Priemonių verslo pradžiai suteikimas;
 • Biržų miesto gyventojų verslumo didinimui ir verslo kūrimo skatinimui skirtų iniciatyvų įgyvendinimas;
 • Pradedamo verslo plėtojimui reikalingų gebėjimų stiprinimas.

 Projektų tikslinė grupės:

 1. jauno verslo subjektų, kurių veiklos vykdymo vieta – vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorija, atstovai ir darbuotojai;
 2. darbingi gyventojai, kurie yra ekonomiškai neaktyvūs asmenys ar bedarbiai;
 3. darbingi gyventojai, kuriems (ar kurių šeimoms) pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą yra teikiama socialinė parama (pvz., socialinės pašalpos, būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijos).

Projektų trukmė: 3-24 mėn.

Projektams galima parama iki 42 250,00 Eur iš Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų.

Mokymai pareiškėjams vyks 2017 m. rugsėjo 14 d. nuo 10.00 val.

Pagyvenusių žmonių asociacijos patalpose (Senjorų seklyčioje) Vytauto g. 59, Biržai.

Mokymų metu bus išsamiai pristatytos projektams keliamos sąlygos.

Daugiau informacijos www.birzumiestovvg.lt

 

2 komentarų to “Biržų miesto VVG kviečia Biržų įmones ir organizacijas teikti projektinius pasiūlymus”

 1. Zina parašė:

  Tai, kad dabartinis meras verslą stabdo ir naikina.

 2. patriotas parašė:

  kad Butkus su chėbra jau pinigus pa(si)dalino

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.