Stiprybės – prie kryžiaus

2017-08-11 | Kategorija: Istorija ir žmonės

Stanislovo Vadapolo nuotr.

Per Žolinę Vabalninko Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios šventoriuje bus pašventintas naujas kryžius. Kryžius pastatytas bažnyčios 400 metų jubiliejui. Jo autorius – vabalninkietis tautodailininkas Vidas Jatulevičius.

Prie kryžiaus – jo meistras Vidas Jatulevičius. Stanislovo Vadapolo nuotr.

Kryžius – iš ąžuolo. Ąžuolas atkeliavęs iš Kratiškių krašto.

– Medis buvo pastovėjęs, sudžiuvęs. Sunkiai dirbau. Keletą mėnesių. Kartais nuo 8 valandos ryto iki 10 vakaro. Kūriau pagal savo eskizą. Buvo kitokių minčių, jeigu medis būtų buvęs paklusnesnis, – „Biržiečių žodžiui“ pasakojo vabalninkietis tautodailininkas Vidas Jatulevičius.

Stanislovo Vadapolo nuotr.

Kryžių puošia erškėčių vainikas, o tarp jo gėlės – erškėčių žiedai. Erškėčių vainikas – kančios ir patyčių simbolis krikščionybėje. Jį kareiviai nupynė ir uždėjo Jėzui Kristui ant galvos pajuokai kaip karaliaus karūną. Ir liepė nešti kryžių. Žiedais tarp erškėčių tautodailininkas įkūnijo viltį: gyvenime be sunkumų, liūdesio būna ir džiaugsmo, mums lieka tik tikėti, mylėti ir viltis…

Stanislovo Vadapolo nuotr.

Kryžiaus aukštis – 7,5 metro. Ant kryžiaus dedikacija: jis skirtas bažnyčios 400 metų jubiliejui. Įamžinta ir geradarė. Jubiliejinis kryžius – vabalninkietės, jau a. a. Janinos Černiauskaitės-Kuncevičienės auka bažnyčiai.

Tautodailininkas kryžių lydėjo iš savo kiemo iki pat bažnyčios šventoriaus. Pats kryžių ir pastatė. Jam talkino tuometinis bažnyčios klebonas kan. Povilas Miškinis. Vabalninko seniūnija atsiuntė pagalbininkų vyrų. Verslininkas Stasys Stačkūnas parūpino specialią techniką. Per dvi valandas kryžius buvo pastatytas. Jis stovi šiek tiek tolėliau nuo tos vietos, kur daugiau kaip dešimtmetį rymojo panevėžiečio tautodailininko sukurtas koplytstulpis. Koplytstulpį šiemet pavasarį suniokojo audra. Restauruoti jį buvo nebeįmanoma.

Stanislovo Vadapolo nuotr.

Tautodailininkas Vidas Jatulevičius „Biržiečių žodžiui“ pasakojo sukūręs daugiau kaip 10 įvairiausių kryžių. Bažnyčių šventorius puošia tik du kryžiai. Vienas pastatytas Švėkšnos Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčios šventoriuje. Neatsitiktinai. Šiai bažnyčiai net 36 metus pasiaukojančiai tarnavo iš Vabalninko parapijos kilęs kunigas, Popiežiaus garbės prelatas, klebonas kanauninkas Petras Vincentas Stukas.

Regina VAIČEKONIENĖ

„Biržiečių žodis“

Tags:

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.