Italų darbai antrajame pasaulio mieste

2017-08-08 | Kategorija: Susitikimai

Janinos Bagdonienės nuotr.

Paskutiniąją šventės dieną ne kartą buvo priminta B. Dauguviečio frazė, kad Biržai – antras miestas po Romos. Apie tai kalbėta ir pristatant Ascoli Piceno miesto (Italija) tarptautinės bienalės metu sukurtus keramikos darbus, kurių tema – šventasis Pranciškus.

Janinos Bagdonienės nuotr.

Į parodos atidarymą žadėjęs atvykti profesionalaus dizaino asociacijos ambasadorius Rusijos Federacijai ir Baltijos šalims Enzo Fornaro tik šeštadienį atsiprašė niekaip negalintis atvykti į Biržus. Tad parodą teko pristatyti patiems muziejininkams.

Janinos Bagdonienės nuotr.

Buvo perskaitytas Ascoli Piceno miesto mero Guido Castelli sveikinimas su linkėjimais bendrauti ir susitikti. O parodos lankytojai pasigrožėjo labai įvairiais ir įdomiais šv. Pranciškaus temai skirtais darbais, pasidžiaugė, kad linksmos ir triukšmingos šventės metu randama ramių užutėkių minčiai, kūrybos pristatymui.

 

Janina BAGDONIENĖ

„Biržiečių žodis“

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.