Gyvojo rožinio kalbėtojų maldos ir padėkos

2017-08-08 | Kategorija: Renginiai

Rugpjūčio 13 d. Biržų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje Votyvos metu bus meldžiamasi už Panevėžio vyskupijos Švč. Mergelės Marijos Gyvojo rožinio draugijos XIII kongreso, skirto Palaimintojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio metams paminėti, dalyvius iš visos Lietuvos.

Gyvojo rožinio kongresas „Tiesa padarys mus laisvus“ vyko Vabalninko Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijoje liepos 29 dieną.

Mišių metų dėkosime geradariams, pagalbininkams, kurie padėjo rengti kongresą, puošė ir tvarkė šventovę ir jos aplinką, parengė Rožinio procesijos stoteles. Dėkosime mūsų šauniajam jaunimui, kurie padėjo rengiantis kongresui ir jam vykstant.

Melsimės už mūsų Gyvojo rožinio draugijos narę Rožę Zeltinienę, sveikindami ją 100 metų jubiliejaus proga.

Melsimės už Gyvojo rožinio dvasinius vadovus ir įkvėpėjus mūsų kunigus.

Melsimės už Gyvojo rožinio draugijos atkūrėją Biržų dekanate a. a. kun. Bronių Strazdą, dekaną, minėdami jo mirties 21-ąsias metines.

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.