Atidengta paminklinė lenta Jonui Laucei

2017-08-05 | Kategorija: Krašto naujienos

Stasės Eitavičienės nuotr.

Vilniaus biržiečių klubas „Krivulė“, jo prezidentas Arvydas Kregždė nutarė įamžinti  rašytojo, mokytojo Jono Laucės atminimą – prie namo, kuriame jis gyveno mokytojaudamas Biržuose, pritvirtinti atminimo lentą.  Deja, Kęstučio gatvės 14-uoju numeriu pažymėtas namas buvo labai aptriušęs, nusilupinėjusiais dažais, jame įrengti savivaldybės socialiniai būstai. Nesitikėdami paramos iš namo gyventojų, „Krivulės“ nariai patys aukojo pinigus dažams ir kitoms reikalingoms medžiagoms įsigyti. Pagaliau namo tvarkymas buvo beveik baigtas, o pirmąją Biržų miesto šventės dieną – rugpjūčio 4-ąją, prie atnaujinto namo buvo atidengta „Atžalyno“ pagrindinės mokyklos direktoriaus Vaidoto Butkevičiaus pagaminta atminimo lenta. Ceremonijoje dalyvavo Jono Laucės dukra Snaigė, sūnus Edivydas su žmona Dalia, aktyvus „Krivulės“ narys Donatas Balčiauskas, savivaldybės vadovai, buvę Jono Laucės mokiniai, LR Seimo narys Viktoras Rinkevičius.

Stasės Eitavičienės nuotr.

Didelis Lietuvos patriotas rašytojas Jonas Laucė  dvidešimt metų dirbo Biržų antrosios (dabar „Aušros“) vidurinės mokyklos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoju. Ėjęs karo ir partizano keliais, sovietmečiu už romano „Negandų metai“ rankraštį atsėdėjęs dvejus metus kalėjime, bandytas paversti psichiniu ligoniu, iš mokytojo priverstas tapti juodadarbiu ir pagaliau laisvės metais parašęs  dar du didelius istorinius romanus, – toks šis žmogus, apie kurį renginyje su meile pasakojo jo vaikai, su pagarba ir dėkingumu prisiminė  buvę jo mokiniai, kiti biržiečiai.

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.