Muzikinė stovykla su amerikiečiais Biržuose

2017-08-02 | Kategorija: Kelionės ir pramogos

Erskine koledžo (JAV) ir lietuvių reformatų jungtinis choras po koncerto Biržų pilyje

Kaip geriau būtų galima paminėti Reformacijos jubiliejų jei ne Muzikos stovykloje? Birželio pabaigoje devyniolika studentų kartu su savo vadovais iš JAV prisijungė prie dešimties lietuvių ir kartu leido laiką stovyklavietėje šalia Biržų, Ageniškio kaime. Dauguma dalyvių iš Lietuvos priklauso ev. reformatų jaunimo draugijai „Radvila“, domisi muzika.  Amerikiečiai atvyko lydimi dirigento dr. Keith Timms  iš krikščioniško Erskine koledžo Pietų Karolinoje, JAV.

Erskine koledžo choro pasirodymas Biržų pilyje

„Stovyklos tema buvo „Giedokime Jam naują giesmę“ (Ps. 33:3).  Geriausias būdas švęsti Reformaciją – susitelkti į dvasinį atsinaujinimą žvelgiant į tiesą, kurią mums skelbia Biblija. Tą tiesą, kuri prieš 500 metų atnaujino ir pačią Bažnyčią. Dievas, kuris perkeitė žmonių širdis prieš daugelį metų, keičia jas ir šiandien. Kiekvieną dieną stovykloje buvo repetuojamos giesmės pabrėžiant Reformacijos iškeltas tiesas – „Vienintelis Kristus yra mūsų paguoda“ ir „Tvirčiausia apsaugos pilis yra Viešpats Dievas“. Keletas jaunų žmonių tvirtino, kad Biblijos tiesos išreikštos šiose giesmėse padėjo jų širdims prisiartinti prie Dievo.“ – sakė Emilly Van Dalen, Lietuvos ev.reformatų bažnyčioje misiją atliekančio kun. Franko Van Daleno žmona.

Atsinaujinimas ir augimas bendraujant ir linksmai leidžiant laiką taip pat buvo svarbus stovykloje. Kiekvieną dieną stovyklautojai žaidė tinklinį, irstėsi valtimis ežere, aplankė Biržus ir Rokiškį. Vakarais leido laiką prie laužo dalindamiesi savo dvasinio gyvenimo patirtimis ir giedodami.

Erskine choras

„Kiekvieną rytą ir vakarą buvo skiriama laiko Reformacijos tiesų studijoms. Kuomet širdys kupinos dvasinio džiaugsmo pažįstant Jėzų, tada muzika turi galią keisti. Susitelkta ne į istoriją ir tradicijas, bet priežastis kodėl istorija pasikeitė, kai žmonės prieš 500 metų iš naujo atrado ryšį su Dievu per Jo Žodį.“ – pasakojo Emilly.

„Džiaugiamės sėkmingais jungtinio lietuvių ir amerikiečių choro pasirodymais Sinodo iškilmingose pamaldose ir Biržų pilyje bei evenagelikų reformatų bažnyčiose Kaune, Vilniuje ir Kėdainiuose. Choristai prieš kiekvieną pasirodymą kartu meldėsi, kad dėmesio centre būtų ne istorija, bažnyčia ar pats choras, bet mūsų vienintelis Dievas ir Jis vienas būtų šlovinimas. Taigi pirmiausia buvo švenčiama ne 500 metų jubiliejus, bet Dievo meilė juo pasitikintiems ir Jo amžina tiesa.“ – sakė Emily Van Dalen.

InfoRef.lt

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.