„Krivūlė“ gražina Biržus

2017-07-25 | Kategorija: Palėpė

Namą dažo patys jo gyventojai. Editos Mikelionienės nuotr.

Vilniaus biržiečių draugija „Krivūlė“  ėmėsi gražios iniciatyvos – nutarė įamžinti namą, kuriame gyveno rašytojas, mokytojas Jonas Laucė. Tačiau pritaisyti atminimo lentą prie nušiurusio namo netinka. Todėl „Krivūlės“ žmonės suaukojo pinigų namui nudažyti.

Kęstučio gatvės 14-ajame name šiuo metu įrengti šeši socialiniai butai. Penkiuose iš jų gyvena žmonės, vienas butas laukia remonto. Namas nušiuręs, nusilupusiais dažais.

– Kadangi Biržai gražėja, prie savo gimto miesto gražinimo nutarė prisidėti ir „Krivūlės“ žmonės, – sakė draugijos narys, tikras Biržų patriotas Donatas Balčiauskas.

Namą draugija pasirinko neatsitiktinai. Jame kažkada gyveno rašytojas, mokytojas Jonas Laucė. Kuriais metais jis gyveno šiame name, aiškinasi mūsų krašto istorijos žinovai, tarp kurių – Biržų garbės pilietis, tautodailininkas, kraštotyrininkas Algirdas Butkevičius. Jis kartu su sūnumi Vaidotu išskaptuos ąžuolinę atminimo lentą, skirtą Jonui Laucei, kuri bus pritvirtinta prie šio namo.

Jonas Laucė 1917 m. spalio 18 d. gimė Rokiškio valsčiuje, Lašuose. 1939 m. buvo pašauktas į karinę tarnybą Lietuvos kariuomenėje. Po sovietinės okupacijos tęsė tarnybą kariuomenėje, o prieš pat Antrąjį pasaulinį karą buvo paleistas į atsargą. Nuo 1941 m. tarnavo Penktajame savisaugos batalione ir netrukus buvo išsiųstas į Rytų frontą. Karinę tarnybą baigė 1945 m. Kurše. Po Vokietijos kapituliacijos pateko į TSRS kariuomenės nelaisvę, vėliau iš jos pabėgo. Kurį laiką dalyvavo rezistencinėje kovoje, vėliau legalizavosi. 1946–1950 m. Vilniaus pedagoginiame institute studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą. 1950–1951 m. dirbo mokytoju Širvintose, 1951–1971 m. – Biržų 2-ojoje vidurinėje mokykloje. 1971 m. už romaną „Negandų metai“ buvo apkaltintas antisovietine propaganda, suimtas, kalintas Pravieniškėse, vėliau dirbo prievartinėse statybose Kaune. 1973 m. grįžo į Biržus, dirbo kroviku, nuo 1975 m. gyveno Rumšiškėse, dirbo Kauno namų statybos kombinate, siuvimo fabrike. Mirė Jonas Laucė 2003 m.  gegužės 1 d. Rumšiškėse.

Vilniaus biržiečių draugijos „Krivūlė“ narys Donatas Balčiauskas prie namo, kuriame gyveno rašytojas, mokytojas Jonas Laucė ir kuriam nudažyti ir mokytojo atminimui įamžinti „Krivūlė“ skyrė pinigų. Editos Mikelionienės nuotr.

„Negandų metai“ – istorinis dokumentinis romanas apie kario ir partizano patirtį. Tai – ne vienintelis J. Laucės romanas. Jis taip pat parašė istorinius romanus „Karūna ir kalavijas“, „Mirštančių dievų kerštas“, atsiminimų knygą „Penktasis savisaugos batalionas“.

Seniūnas Vytas Jareckas rūpinasi namo remontu. Medžiagoms ir atminimo lentai „Krivūlė“ paaukojo 300 eurų. Už juos nupirkta dažų. Seniūnas sakė, jog namą nušveis, o po to dažys patys socialinių butų gyventojai. Vieni atidirbs už socialines pašalpas, kiti prisidės savo darbu. Prisidės ir seniūnija:  išvalys lietvamzdžius, padarys kitus reikalingus darbus.

Anot seniūno, tai – ne vienintelis Muravankos daugiabutis, kuris bus nudažytas šią vasarą. Dar vienam medinukui dažų paaukos statybinių medžiagų parduotuvė „Bikuva“, o kitam – „Aukštaitijos būstas“.

Edita MIKELIONIENĖ

„Biržiečių žodis“

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.