Vabalninke – vyskupijos Gyvojo rožinio kongresas

2017-07-11 | Kategorija: Krašto naujienos

Liepos 29 dieną Vabalninke, Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčioje, vyks Panevėžio vyskupijos Švč. Mergelės Marijos gyvojo rožinio XIII kongresas. Laukiama atvykstant ir kitų vyskupijų bei Latvijos Gyvojo rožinio kalbėtojų.

Iškilmės prasidės 9.45 val. Švenčiausiojo sakramento adoracija bažnyčioje.

Šv. Mišios bus aukojamos 12.30 val. Mišias aukos Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM.

Kongreso metu vyks katechezė, Rožinio malda šventoriuje, bus sodinamas atminimo medelis.

Kongresas baigsis agape. Linksmins vietos muzikantai.

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.