Keičiasi kunigai

2017-07-11 | Kategorija: Krašto naujienos

Panevėžio vyskupo ordinaro Lino Vodopjanovo OFM dekretu Biržų dekanato trijose parapijose keičiasi dvasininkai.

Pabiržė. Kun. mgr. Vytautas Dagelis atleidžiamas iš Pabiržės Švč. Trejybės parapijos klebono ir Geidžiūnų šv. Angelų Sargų parapijos administratoriaus pareigų ir skiriamas Antazavės Dievo Apvaizdos parapijos klebonu ir Avilių Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bei Imbrado Nukryžiuotojo Jėzaus parapijų administratoriumi.

Pabiržės Švč. Trejybės parapijos klebonu ir Geidžiūnų Šv. Angelų Sargų parapijos administratoriumi skiriamas kun. Kostas Balsys, Pandėlio Švč. M. Marijos Vardo parapijos klebonas ir Panemunio Švč. Trejybės parapijos administratorius.

Papilys. Kun. Virgilijus Liuima atleidžiamas iš Papilio Nekaltosios Švč. M. Marijos parapijos klebono, Kvetkų Šv. Jono Krikštytojo bei Kupreliškio Šv. Angelo Mykolo parapijų administratoriaus pareigų ir skiriamas Joniškėlio Švč. Trejybės parapijos klebonu ir Pušaloto Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijos administratoriumi.

Papilio Nekaltosios Švč. M. Marijos parapijos klebonu ir Kvetkų Šv. Jono Krikštytojo bei Kupreliškio Šv. Arkangelo Mykolo parapijų administratoriumi skiriamas kun. Vidmantas Kareckas, Vadoklių Švč. Jėzaus Širdies parapijos klebonas, Lėno Šv. Antano Paduviečio ir Šilų Švč. Jėzaus Vardo parapijų administratorius.

Vabalninkas. Kan. Povilas Miškinis atleidžiamas iš Vabalninko Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapijos klebono pareigų ir skiriamas Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo parapijos altarista.

Vabalninko Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapijos klebonu skiriamas kun. Edmundas Rinkevičius, Ramygalos Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonas.

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.