Seimas metams pratęsė dabartinę pedagogų atlyginimo mokėjimo tvarką

2017-07-05 | Kategorija: Kultūra. Švietimas. Žiniasklaida

Seimas priėmė Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo pataisas, kuriomis nusprendė dar metams, iki 2018 m. rugpjūčio 31 d., palikti galioti dabartinę pedagogų atlyginimo mokėjimo tvarką.

„Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas numato, kad iki 2017 m. rugpjūčio 31 d. mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams, mokyklų vadovams, jų pavaduotojams ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjams įstatymas visa apimtimi netaikomas. Pedagoginiams darbuotojams iki 2017 m. rugpjūčio 31 d. taikomi išimtinai tik įstatymo 8 straipsnis ir 5 priedas. Netikslinga nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. leisti minėtų pareigybių atžvilgiu įsigalioti įstatymui visa apimtimi ir netikslinga keisti dabartinę pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką, dabartinę sistemą, kai visuotinai politiniu lygmeniu yra sutarta artimiausiu laiku dabartinę tarifinę valandinę darbo apmokėjimo tvarką keisti etatiniu darbo apmokėjimu. Šiandien derybos dėl pedagoginių darbuotojų etatinio darbo apmokėjimo vyksta Švietimo ir mokslo ministerijoje sudarytoje darbo grupėje. Taigi akivaizdu, kad iki nustatytos datos jokių rezultatų nebus pasiekta ir etatinė pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sistema dar nebus sukurta“, – pataisų pristatymo metu kalbėjo Seimo narė Aušra Papirtienė. Anot jos, tokiu būdu siekiama leisti išsamiai ir atsakingai išdiskutuoti ir sukurti etatinę mokytojų darbo apmokėjimo sistemą, kad finansiškai nenukentėtų nė vienas mokytojas ir švietimo darbuotojas, kad nebūtų dirbtinai didinama socialinė įtampa.

Planuojama, kad etatinio darbo apmokėjimo tvarka galėtų būti pradėta įgyvendinti nuo 2018 m. rugsėjo 1 d.

LRS inf.

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.