Folkloro ansamblis ,,Žemyna“ kviečia

2017-07-05 | Kategorija: Renginiai

2017 m. liepos 16 d.  maloniai kviečiame  į Biržų kultūros centro Pabiržės  fokloro ansamblio „Žemyna“  kūrybinės  veiklos  20 metų  sukaktuvių paminėjimą bei  naujos  kompaktinės  plokštelės  pristatymą.

Programa:

11 val. Marijos Škaplierinės atlaidai Pabiržės Švč. Trejybės bažnyčioje

13 val. Šventinis „Žemynos“ koncertas ir svečių programa  Pabiržės parke (prie Parapijos namų)

15 val. Vakaronė

Ansamblio „Žemyna“ bendruomenė

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.