Kritinė padėtis Medeikių vaikų namuose

2017-06-30 | Kategorija: Tema

Laikinai VšĮ „Vaiko užuovėja“ direktorės pareigas einanti Ingrida Butkevičiūtė rodė skaičius Socialinės paramos skyriaus vedėjui Kęstučiui Knizikevičiui ir rajono Tarybos narei Skirmantei Griciūnienei. Editos Mikelionienės nuotr.

VšĮ „Vaiko užuovėja“ Medeikiuose skęsta skolose ir nuo liepos 1 dienos vargu ar begalės vykdyti savo funkcijas. Balandžio pabaigoje Evangelikų reformatų bažnyčiai-Sinodui nutarus VšĮ „Vaiko užuovėja“ vienintelio dalininko teises ir pareigas perleisti Savivaldybei, vaikų namų reikalai tarsi pakibo ore: kol institucijos susirašinėja, kokia tvarka turi būti nutraukta sutartis, vaikai greitai nebeturės ko valgyti.

Pirmadienį dėl situacijos Medeikių vaikų namuose į posėdį rinkosi rajono Tarybos Socialinių reikalų, sveikatos apsaugos ir teisėtvarkos komitetas. Jo pirmininkas Adolfas Rinkūnas sakė, jog prieš kelias dienas pats aplankė vaikų namus ir pastebėjo, jog vaikai prižiūrėti, vaikų namų patalpos – renovuotos. Vaikų namuose atlikus finansinius ir veiklos auditus, didelių pažeidimų nerasta. Pašalinus trūkumus, kuriuos aptiko Socialinių reikalų departamentas, vaikų namams atnaujinta licencija. Viskas tarsi klostytųsi gerai, jei ne tragiška finansinė padėtis ir neaiškus statusas.

Finansinė padėtis itin sunki pasidarė po to, kai Vaiko užuovėja“ paprašė padidinti finansavimą, o Savivaldybė jį padidino nežymiai – iki 16 bazinių socialinių išmokų dydžio kiekvienam vaikui. Deja, tokia suma neatitinka 2017 metų „Vaiko užuovėjos“ poreikio, kuris yra 19,4 bazinių socialinių išmokų vienam vaikui  (25 vaikams). Pinigine išraiška tai būtų 738,84 euro vienam vaikui per mėnesį. Kadangi šiuo metu vaikų namuose gyvena 22 vaikai, o pinigai keliauja kartu su vaiku, poreikis vienam vaikui išaugtų iki 22,1 bazinės socialinės išmokos vienam vaikui.

Po to, kai Savivaldybė atsisakė mokėti už vaikų globos namams suteiktas paslaugas pagal realias paslaugų išlaidas atitinkančias kainas, „Vaiko užuovėjos“ steigėjai Evangelikų reformatų bažnyčia-Sinodas pareiškė, jog nemato galimybės toliau vykdyti socialinės vaikų globos ir siūlo savininko teises ir pareigas perimti Savivaldybei. Raštą dėl vienintelio VšĮ „Vaiko užuovėja“ dalininko (savininko) teisių ir pareigų perleidimo Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčia-Sinodas rajono merui, Administracijos direktoriui bei rajono Tarybos nariams surašė šių metų balandžio 28 dieną.

Rajono meras Valdemaras Valkiūnas atsakė, jog raštas gautas gegužės 15 dieną. Meras Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios-Sinodo paprašė patikslinti rašte išsakytą nuomonę ir nurodyti konkrečią poziciją dėl 2004 m. pasirašytos bendradarbiavimo sutarties tarp Biržų rajono savivaldybės ir VšĮ „Vaiko užuovėja“, t. y. ar Bažnyčia nutraukia sutartį, jei taip, tai nuo kada ir kokiu sutartyje numatytu pagrindu, nes Bažnyčios rašte nurodoma, kad Savivaldybei neperėmus VšĮ „Vaiko užuovėja“ savininko teisių ir pareigų, įstaiga bus likviduojama. Bažnyčios prašoma pateikti sutarties projektą bei nurodyti įstaigos turimų finansinių įsipareigojimų padengimo perspektyvas.

Evangelikų reformatų bažnyčia-Sinodas atsakė, jog Savivaldybei perėmus „Vaiko užuovėjos“ vienintelio dalininko (savininko) teises ir pareigas, 2004 m. bendradarbiavimo sutartis neteks galios. Rašte pažymima, jog Bažnyčia, kaip vienintelis VšĮ „Vaiko užuovėja“ dalininkas, savo teises ir pareigas Savivaldybei perleis dovanojimo  pagrindais, t. y. neatlygintinai. Savo ruoštu Evangelikų reformatų bažnyčia-Sinodas prašo juos informuoti apie Savivaldybės poziciją šiuo klausimu.

Tačiau Bažnyčios rašte Savivaldybės administracija pasigedo finansinių duomenų ir dar vienu raštu paprašė nurodyti „Vaiko užuovėjos“ turimų finansinių įsipareigojimų dydį ir jų padengimo perspektyvas.

Į Savivaldybės ir Bažnyčios susirašinėjimą įsiterpė „Vaiko užuovėjos“ vyr. socialinė darbuotoja, laikinai einanti direktorės pareigas Ingrida Butkevičiūtė. Rašte, skirtame rajono merui, mero pavaduotojai, Administracijos direktoriui,  prašoma kuo skubiau svarstyti bazinių socialinių išmokų sumos padidinimą, nes nuo liepos 1 dienos „Vaiko užuovėja“ nebegalės vykdyti savo funkcijų. Rašte išvardinta, kur būtų panaudoti pinigai: 6166 eurų darbo užmokesčiui, skoloms už elektrą, vandenį ir kanalizaciją, šiukšlių išvežimą – 2018,16 euro, už patalpų ir vandens šildymą – 12504,81 euro, vaikų maitinimui – 2300 eurų, kuro išlaidoms – 200 eurų, delspinigiams už skolą patalpų ir vandens šildymui – 1257,95 euro, įvairioms prekėms ir patarnavimams – 991 euras.

Posėdyje dalyvavusi I. Butkevičiūtė sakė, jog darbuotojai privalo eiti atostogų, tačiau atostoginiams išmokėti trūksta 5000 eurų. Kol kas dėl šildymo skolų raštai iš antstolių neatėjo, bet jie ateis. I. Butkevičiūtė teigė, jog ir kurui pinigų neliko, o į gydymo įstaigas reikia vežti vaikus. Paramos pinigus, gautus iš Bažnyčios – 3000 eurų, įstaiga itin taupė, tačiau sąskaita dabar tuščia.

Posėdyje dalyvavusi Savivaldybės administracijos Vaiko teisių skyriaus vedėja Giedra Gedvilienė citavo įstatymą: „Vaiko užuovėją“ turi  finansuoti ne steigėjas, o Savivaldybė arba valstybė. Steigėjas taip pat gali prisidėti parama pagal galimybes. Anot G. Gedvilienės, kelti koeficientą rajono Taryba neleido. Norint „Vaiko užuovėjai“ išsilaikyti, reikia 221650 eurų per metus, buvo skirta 40000 eurų mažiau.

Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjas Kęstutis Knizikevičius kalbėjo, jog problema ta, kad pinigai eina paskui vaiką. Jei „Vaiko užuovėją“ perimtų Savivaldybė, finansavimas būtų skiriamas pagal etatus. G. Gedvilienė teigė, jog vaikų skaičiaus negalima prognozuoti. Buvo metas, kai vaikų namuose gyveno 28 vaikai, buvo ir kai liko 20. Jei vaikų vaikų namuose mažiau, reiškia, jog socialinis darbas duoda rezultatų. Jų skaičius dirbtinai nemažinamas.

Tačiau labiausiai komiteto narius erzino tai, jog skola auga, tačiau Savivaldybės administracija delsia problemą spręsti. S. Eitavičienė kalbėjo, jog taip išeina, kad kalti lieka rajono Tarybos nariai. Savaitgalį vyko Evangelikų reformatų bažnyčios Sinodas, tad merui reikėjo stoti į tribūną ir išsakyti problemą. Juk renginyje jis dalyvavo.

Vicemerė Irutė Varzienė sakė, jog konflikto užuomazgos – požiūrių skirtumas. Pasirašydami bendradarbiavimo sutartį 2004 m., rajono Tarybos nariai tikėjosi, jog Savivaldybei sumažės vaikų namų išlaikymo našta. Bažnyčia prie išlaikymo prisideda rėmėjų daiktais, skiria lėšų darbuotojų kvalifikacijai kelti. Kai Socialinių paslaugų priežiūros departamentas nurodė steigti šeimynas, finansavo šeimynos steigimą. Įtarus įstaigoje pažeidimus, praėjusios kadencijos valdžia inicijavo „Vaiko užuovėjos“ tikrinimus. Tačiau, anot vicemerės, įstaiga visuomet akcentavo pinigus, o ne veiklą. I. Varzienės nuomone, balandžio 5 dienos rajono Tarybos posėdyje reikėtų padidinti bazinį socialinių išmokų koeficientą vienam vaikui iki 19. Tai amortizuotų skolą. O rugpjūčio posėdyje galvoti apie įstaigos perėmimą.

Tačiau komiteto nariai siūlė įstaigą perimti kuo skubiau, nes auga ir skolos, ir delspinigiai. Tačiau pirmiausia reikėtų išsiaiškinti, ar įstaiga neturi kokių nors įsipareigojimų bankams bei tiksliai žinoti, su kokiomis skolomis Savivaldybė įstaigą perima. S. Eitavičienė bei kiti komiteto nariai jai pritarė, jog derėtų priimti principinį sprendimą dėl įstaigos perėmimo. Auditas įvertino – esminių pažeidimų įstaigoje nėra. O skolą vistiek reikės mokėti Savivaldybei.

Į šią skaičių ir skaičiavimų makalynę įsiterpęs Adolfas Rinkūnas komiteto nariams ir rajono vadovams priminė, jog „Vaiko užuovėjoje“ gyvena mūsų vaikai. I. Butkevičiūtė pridūrė, jog neapmokėjus skolų, nebus ko vaikams valgyti. Ji jau prašiusi vandens tiekėjų neužsukti karšto vandens. Darbuotojai vaikų namuose dirba už vidutinę 380 eurų algą. Dirba sukandę dantis, tačiau vaikai yra prižiūrėti, laiku nuvežti pas gydytojus.

Didinti koeficientą „Vaiko užuovėja“ pastaruoju laiku prašė tris kartus: 2016 m. gruodžio 7 d., 2017 m. vasarį ir balandį. Skola išaugo iki 21000 eurų. „Vaiko užuovėjos“ steigėja Evangelikų reformatų bažnyčia-Sinodas šios skolose paskendusios vaikų globos įstaigos atsisako motyvuodama tuo, jog reikia remti ne tik vaikus, bet ir Biržų rajono savivaldybę. Kai kuriems Savivaldybės vadovams atrodo, jog sutarties nutraukimo iniciatorė turi būti Bažnyčia. Tačiau bendradarbiavimo sutartyje yra numatyta ginčus ir nesutarimus dėl sutarties šalims spręsti tarpusavio derybose. Kol kas derybos nevyksta, tik apsikeitimai raštais.

Komitetas nusprendė artimiausiame rajono Tarybos posėdyje siūlyti  koeficientą didinti iki 19,4. Taip pat iki liepos 5 d. rajono Tarybos posėdžio  parengti sprendimo projektą dėl VšĮ „Vaiko užuovėjos“ perėmimo Savivaldybės žinion, prieš tai konkrečiai įvardijus perėmimo sąlygas.

 Edita MIKELIONIENĖ

„Biržiečių žodis“

Tags: ,

16 komentarų to “Kritinė padėtis Medeikių vaikų namuose”

 1. vadovė parašė:

  Svarbiausia, kad neturi vadovų rezervo. Kažkokias valkatas, nesugebėjusias užsieny dirbti, skiria.

 2. boba parašė:

  Ar kas pagalvoja ką tie vaikai išgyvena, nesuvokiamas žiaurumas. Kodėl už tai niekas nebaudžia?

  • ... parašė:

   Dzyn tie vaikai. Kiek suprantu tai čia rietenos eina iš esmės dėl tų namų vadovo kėdės. Savivaldybės šulai matyt savus prakišti nori, o kai tai nesiseka, dusina tuos vaikų namus. O jų steigėjai matyt irgi nenori, kad kažkokia valdiška rožė šokdintų juos, nes jie, kaip bebūtų, nemažai įdėjo tų namų steigimui. Ir darbo, ir finansiškai. Tie vaikai, kaip matau, mažiausiai kam rūpi…

 3. ... parašė:

  Bet net gėda skaityti – skolos suma viso labo 21 000 EUR (kiek per metus vienas nieko neveikiantis valdininkas su alga ir išlaikymu kainuoja). Ne 210 000 ir ne 2 100 000 EUR…Tai ar negali savivaldybė tiesiog susitarti su tais steigėjais, kad surenkam po 50-50 (nejau savivaldybė negalės rasti iš kokių tai "rezervinių" lėšų bent 10 tūkst.) + patys steigėjai pavaikščiotų rinkliavas Norvegijoje rinkdami…

 4. patriotas parašė:

  kaži ar Ingrida buvo tinkama, nes ten vieta užfraktuota vienai vienos ponios "savai", tačiau prasidėjus karo stoviui su valkiūnu, viskas nebeaišku

  • Pazas parašė:

   Jo ir Kuodienės į autubusų parką nepavyko įkišti, o jau buvo pradėjusi vadovauti 🙂 Kur du pešas, laimi kvaišos 🙂

 5. biržietis parašė:

  Manau,kad Ingrida išspręs tas vaikų namų problemas. Protinga moteris, pasikausčiusi visose srytyse

  • biržietis parašė:

   Kažin ar išspręs. Savivaldybė arba bažnyčia jei ras lėšų tai gal reikalas ir praslys. O biržiečiu, tarp kitko, aš daug seniau pasirašinėju 🙂 reikėtų susitart kažkaip…

  • AKYS parašė:

   Ingrida gal ir pasikausčiusi ,bet tik ne šioje srityje,jai iki vadovo dar reikia daug, daug , daug….

 6. Vaikas parašė:

  Kliedi tas prieš mane rašes.

 7. ... parašė:

  Tiek malta primalta apie tuos vaikų namus straispnių, o ar gali kas nors atsakyti į ESMINĮ KLAUSIMĄ, t.y. ar dar steigimo stadijoje valdžia (savivaldybė) ĮSIPAREIGOJO finansiškai ir kitaip materialiai PRISIDĖTI prie tų vaikų namų išlaikymo? Taip ar ne? Yra konkreti sutartis su savivaldybe ar bent žodinis susitarimas „ant sąžinės“, kad savivaldybė skirs tiek ir aniek lėšų tiems vaikų namams (kad visko pakaktų jų išlaikymui) ir nebūtų susidariusi situacija tokia, kokia yra dabar? Ir jei yra konkretūs įsipareigojimai su skaičiais, faktais ir t.t. – kas „padėjo parašą“ ant to reikalo? Jei taip – tada reikia apie tai viešai paskelbti. Ir reikalauti ne tik politinės atsakomybės. O jei NĖRA tokio susitarimo (jo neįmanoma įrodyti teisiškai), kodėl tada tuos vaikų namus steigusieji pasielgė labai neatsakingai, patys negali išlaikyti tų vaikų namų ir dabar „kliančina“ savivaldybę? Tada patiems steigėjams reiktų ne tik morališkai atsakyti, kad tiek privirė košės, o dabar viską nori sukabinti ant savivaldybės…

 8. Liūdna parašė:

  Ar čia taip jau išsidavė kaikurie politikai, kad siekta nustekent vaikų namus? Po to neva stebisi, kad bankrutuoja. Tegu sprendžia savivaldybės įstaigų problemas, vadovų negali surast, turės dar vieną, pažiūrėsim, kaip tvarkysis ir kiek lėšų išleis. Kultūros centre prieš kelis metus auditas rado apie pušimtų pažeidimų, o direktorius nė pastabos negavo.
  O čia nukryžiavo vaikų namų direktorę, prieš tai finansiškai nustekenę įstaigą neskiriant priklausomo finansavimo. Norėjo bažnyčia padėt, o įlindo tarp šlykščių žmonių politikos žaidimų. Vietoj padėkos – patyčios ir kažkokie žaidimai.

 9. snaigė parašė:

  Kai nebepavyks Janonienės laikyti atpirkimo ožka, reiks pačiai Irutei aiškintis. Bet sergant tokia didybės manija, išsisuks nuo atsakomybės.

 10. patriotas parašė:

  Kur buvo šviesus protas vicemerė atsakinga už šią sritį tiek laiko? Likėnus šturmavo ar dar vienai asabai direktorės vietos ieškojo?

  • Ropė parašė:

   Siūlyčiau patriotui keisti pseudonimą…vietoj PATRIOTO tiktų " Sliekų neliteratūrinėje kūno dalyje ieškotojas". Kiek gi galima persekioti vieną asmenį ir rašinėti tą patį per tą patį? Aišku,kad čia spec užsakymas…ir ne kitaip…

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.