Miesto vėliavai iškelti geros nuotaikos neužtenka

2017-06-27 | Kategorija: Tema

Editos Mikelionienės nuotr.

Biržietis, panoręs asmeninės šventės metu prie namų išsikelti Biržų vėliavą, sutriko perskaitęs, jog to padaryti be atskiro mero potvarkio negali. Nustebino ir tai, jog nuolat Biržų rajono savivaldybės herbinė vėliava gali būti iškelta tik prie Savivaldybės pastato. Šios tvarkos biržiečiai nesilaiko, Biržų miesto vėliavos nuolat plevėsuoja ir prie namų, ir prie įstaigų, ir prie kavinių. Rajono meras Valdemaras Valkiūnas tai skatina daryti ir už iniciatyvą giria.

 

Šiuo skaitytojo pastebėjimu pasidomėjo „Biržiečių žodis“.

1997 m. gruodžio 23 d. sprendimu Biržų rajono taryba nustatė, jog Biržų miesto vėliava nuolat gali būti iškelta prie Savivaldybės pastato. Prie kitų pastatų nuolat iškelta ji gali būti tik rajono Tarybai leidus. Šiame sprendime taip pat buvo punktas, leidžiantis rajono gyventojams iškelti Biržų miesto vėliavą prie savo namų asmeninių švenčių metu.

2015 metų vasarį minėtas rajono Tarybos sprendimas „Dėl Biržų miesto vėliavos iškėlimo tvarkos“ buvo pripažintas netekęs galios.

2015 metų vasario mėnesio rajono Tarybos sprendime „Dėl Biržų rajono savivaldybės simbolių tvirtinimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ kai kurių punktų dėl Biržų vėliavos kėlimo neliko. Pavyzdžiui, nebėra punkto, leidžiančio vėliavą kelti prie namų asmeninių švenčių metu. Norint tai padaryti, reikia atskiro mero potvarkio. Nuolat vėliava gali būti iškelta tik prie Savivaldybės pastato. Prie įmonių, įstaigų, organizacijų pastatų, gyvenamųjų namų – rajono ir miesto švenčių ir atmintinomis dienomis, masinių viešųjų renginių metu. 1915 metų vasario mėnesio dokumente Biržų miesto vėliava vadinama Biržų rajono savivaldybės herbine vėliava.

„Biržiečių žodžiui“ skambinęs skaitytojas stebisi: taip išeina, jog naujosios tvarkos biržiečiai nepaiso, vėliavas kelia prie įstaigų, namų, kavinių ne tik miesto švenčių, atmintinų dienų ar masinių viešųjų renginių metu, kaip nurodyta rajono Tarybos sprendime, bet kasdien. Be to, dabartinis rajono meras Valdemaras Valkiūnas nuolat skatina gyventojus tai daryti ir džiaugiasi matydamas nuolat plevėsuojančias vėliavas.

„Biržiečių žodžio“ skaitytojas sakė, jog ir jam patinka savo sodyboje sutikti svečius, iškėlus Biržų miesto vėliavą. Neseniai Biržų miesto vėliavą jis padovanojo bičiuliui gimtadienio proga. Perskaitęs dokumentą dėl Biržų rajono savivaldybės herbinės vėliavos naudojimo žmogus išsigando: juk naudoti herbines vėliavas, pažeidžiant teisės aktus, draudžiama. Skaitytojas taip pat atkreipė dėmesį, jog prie kai kurių pastatų vėliavos kabo apdriskusios, nublukusios, nors vėliavos naudojimo tvarkoje aiškiai parašyta, jog jos turi būti tvarkingos, nenublukusios, nesusidėvėjusios ir nesugadintos.

Rajono mero Valdemaro Valkiūno paklausėme, ar galima kelti Biržų miesto vėliavą per asmenines šventes ar prie įstaigų eilinę dieną. Meras sakė, jog vėliavą galima kelti visuomet, kai tik yra gera nuotaika. Išgirdęs, jog praėjusios rajono Tarybos kadencijos sprendime tai daryti leidžiančių punktų nėra, nustebo. Meras dėkojo už skaitytojo pastebėjimus, žadėjo pasidomėti, kodėl pasikeitė vėliavos naudojimo tvarka ir imtis iniciatyvos, kad ji būtų pakoreguota.

 

Edita MIKELIONIENĖ

„Biržiečių žodis“

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.