Tarp gyvenimo atodangų

2017-06-19 | Kategorija: Įžvalgos

Rašytojo dovanos biržiečiams – knygos su autografais. Janinos Bagdonienės nuotr.

Mokslininko geologo, geografo, rašytojo Vytauto Narbuto naujos knygos sutiktuvės Biržų pilies salėje vyko Gedulo ir vilties dienos išvakarėse ir tapo prasminga įžanga į šią liūdną šventę.

Pirmasis vakaro akcentas buvo skirtas buvusiam V. Narbuto bendradarbiui, draugui iš idėjos, poetui, tremtiniui Vytautui Aleksandrui Cinauskui. Pažintį su savo naująja knyga „Tarp devono ir gyvenimo atodangų“ autorius pradėjo nuo in memoriam draugams, bičiuliams ir pažįstamiems – toks paskutinis naujosios knygos skyrius. Jame yra du straipsniai, skirti Vytautui Cinauskui.

Svarbiausi vakaro svečiai: mokslininkas, rašytojas Vytautas Narbutas ir aktorė Dalia Jankauskaitė. Janinos Bagdonienės nuotr.

Simboliškai jungėsi kartos ir bendrystė. Įžanga Vytauto Cinausko poezijai tapo jo sūnaus pianisto Gyčio Cinausko atliekama muzika. Eilėraščius, kurių taupus žodis pasakoja skaudžias ištremtųjų, paniekintųjų, bet nepalaužtų žmonių istorijas, skaitė aktorė Dalia Jankauskaitė, nuolat pristatanti šio poeto kūrybą, priverčianti suklusti klausytojus ir širdimi išgirsti kiekvieną žodį. Prie V. Cinausko kūrybos nuoširdžiai prisilietė ir jaunosios kartos žmogus – „Saulės“ gimnazistas Salvijus Lansbergas. Visiškoje tyloje skambėjo žodžiai, o salėje klausytojai braukė slapukes ašaras.

Po tokios įžangos prie prozos ir knygos pakvietė grįžti jos autorius V. Narbutas. Beje, pats susijęs su tremtimi: į ją buvo ištremta jo mylimoji, kuri tremtyje sugebėjo mokytis muzikos, o vėliau tapo žinoma muzikologe, profesore. Mylimoji Ona prieš dešimtį metų išėjo į Amžinybę, tačiau mamos darbus tęsia dukra Onutė – žinoma kompozitorė. V. Narbutas su šypsena kalbėjo: dukra priekaištauja, kad ją pavadinome mažybiniu vardu, o taip šaukiama vyresnio amžiaus moteris kartais jaučiasi nejaukiai. „Bet tai buvo mūsų didžiulės meilės vaisius, todėl negalėjome jos pavadinti kitaip“, – šiltai apie brangiausias moteris kalbėjo V. Narbutas.

Vytautas Narbutas buvo tarp Lietuvos Sąjūdžio kūrėjų, aktyviausių narių, nuolat dalyvavo atgimusios Lietuvos politiniame gyvenime, buvo kandidato į prezidentus Stasio Lozoraičio rinkimų štabo narys. Ir šios temos rado vietą naujojoje knygoje.

O biržiečiams labiausiai rūpėjo Vytauto Narbuto ryšys su Biržais. „Esu laimingas, vėl čionai sugrįžęs“, – dar susitikimo pradžioje džiaugėsi rašytojas, mokslininkas. Sugrįžimų būta šimtai. Apie Biržų ir Pasvalio krašto gamtos grožį, gyvenimą tarp smegduobių pasakoja atskiras knygos skyrius. Į Biržų kraštą Vytautas Narbutas, tuomet – geologijos specialybės studentas, pirmą sykį atvyko 1952 metais. „Su Biržais mane sieja ilgas kelias – 65 metai“, – kalbėjo mokslininkas. O tuomet, 1952 m.  vasarą, juos, studentus, praktikai dėstytojas atvežė į Biržų rajoną – unikalų kraštą geologams, ir išbarstė studentus visose įdomesnėse geologams vietose. Studentas Vytautas buvo išlaipintas ant Upytės tiltelio vėlų vakarą, kai jau buvo tamsu. „Apsidairiau ir pamačiau vienkiemyje šviečiantį stogą. Nuėjau, pasiprašiau nakvynės. Mane ten labai mielai, gražiai priėmė. Apnakvindino klėtyje. Iki šiol prisimenu malonų klėties ir švarutėlių patalų kvapą… Tai buvo Kaminskų sodyba. Bet ilgiau joje neapsistojau, du mėnesius gyvenau Meženskų namuose, dirbau su vyrais Kirdonėlių gipso karjeruose. Nuo tada ir prasidėjo mano meilė Biržų kraštui“, – pasakojo V. Narbutas.

Mokslininkas prisiminė, kaip rūpėjo, kad krašto žmonės išmoktų saugoti gamtą ir save, gerti švarų vandenį, nes daugelyje vietų matydavo, kaip srutos iš sodybų patenka tiesiai į požeminius vandenis. Tada gimė mintis dėl ūkinės veiklos apribojimų šiame krašte. V. Narbutas sakė, kad tada, kai buvo patvirtintos keturios karsto regiono rizikos zonos, kai buvo nustatyti ūkininkavimo reikalavimai jose, valdžios direktyvų kolūkiai laikėsi kur kas geriau, nei prasidėjus Atgimimui, kai keitėsi žemių šeimininkai ir savininkai.

V.Narbutas buvo vienas iš karsto monitoringo iniciatorių, valstybinės požeminio vandens apsaugos programos, Tatulos fondo ir programos kūrėjų.

V.Narbutas išvaikščiojo ir tyrė visas Biržų krašto smegduobes, į šį krašto lydėdavo savo studentus. Vakaro metu mokslininkas minėjo pavardes žmonių, kurie puikiai suvokė savo ryšį su gamta, puoselėjo smegduobes. Ir minėjo priešingo požiūrio ir elgesio faktus. Apie tai pasakojama ir naujojoje knygoje.

Susitikimo dalyviai klausėsi V. Narbuto skaitomų knygos ištraukų, komentarų. O paskui gėlėmis pasveikino knygos autorių ir kitus vakaro nuotaiką kūrusius jo dalyvius.

Vytautas Narbutas visiems knygos sutiktuvėse dalyvavusiems biržiečiams dovanojo savo naująją knygą, rašė joje autografus. O kam knygų neužteko, sudarė atskirą sąrašą ir žadėjo knygas atgabenti jų norintiems biržiečiams. V. Narbutas už padrąsinimą ir pagalbą rengiant knygą, ją pristatant biržiečiams dėkojo Valerijai ir Vidmantui Gražiniams, „Siūlo“ fabrikui, biržietėms bibliotekininkėms ir kitiems geriems žmonėms, su kuriais jį sieja bendrystė Biržų žemėje.

Janina BAGDONIENĖ

„Biržiečių žodis“

Tags: ,

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.