Sunaikintas dar vienas karo laikų sprogmuo

2017-06-16 | Kategorija: Krašto naujienos

Ketvirtadienį po pietų policija gavo pranešimą, kad Biržų r., Pačeriaukštės sen., ties Butautų k., laukuose renkant akmenis rastas daiktas, panašus į sprogmenį. 16.15 val. įvestas planas „Skydas“.

Atvykę Lietuvos kariuomenės Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono išminavimo kuopos išminuotojai nustatė, jog tai II-ojo pasaulinio karo laikų 75 mm artilerijos sviedinys, kuris kėlė pavojų aplinkiniams. Sprogmuo sunaikintas vietoje. Planas „Skydas“ atšauktas 21.24 val.

Panevėžio AVPK inf.

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.