Paskelbtas konkursas paminklui, įamžinančiam Lietuvos Reformacijos ir lietuviškos raštijos pradininkų atminimą

2017-06-16 | Kategorija: Kultūra. Švietimas. Žiniasklaida

Paminklo Lietuvos Reformacijos ir lietuviškos raštijos pradininkų atminimo įamžinimui Vilniuje, Reformatų parke, skulptūrinių – architektūrinių idėjų konkursas.

Lietuvos dailininkų sąjunga, bendradarbiaudama su LR Kultūros ministerija bei Lietuvos Reformacijos istorijos ir kultūros draugija, skelbia skulptūrinių – architektūrinių idėjų konkursą. Bus išrinkti 3 (trys) geriausiai įvertinti projektai, įvardijant kiekvienos vietos laimėtoją.

Konkurso tikslas – sukurti paminklą Lietuvos Reformacijos ir lietuviškos raštijos pradininkams įamžinti Vilniuje, Pylimo g. esančiame Reformatų parke. Kuriant paminklą, turinio požiūriu yra svarbu: giliai aktualizuoti Reformacijos esmę, atskleisti ją per istoriją, dabartį ir ateitį jungiančius komunikacinius kodus; šiuolaikinėmis priemonėmis išreikšti Reformacijos gyvybingumą per Reformacijos asmenybių atliktų darbų raišką. Siekiama sukurti stiprią energetiką skleidžiantį kūrinį, kuris įkvėptų ne tik pagarbą atliktiems darbams, bet ir norą imtis Reformacijos idėjas atitinkančių ir išliekamąją vertę turinčių naujų darbų savo valstybėje, sparčiau harmonizuoti save ir artimiausią aplinką. Paminklas turi atitikti reformatų akcentuotas vertybes (pagarba pirminiams tikėjimo šaltiniams, gimtosios kalbos vartojimas, moderni valstybės kultūros ir socialinė politika; visuomenės skatinimas branginti toleranciją (kaip pakantumą kitaip mąstančiam), ugdyti švietimą (mokyklų steigimas, lietuviško spausdinto žodžio plitimas), puoselėti demokratiją. Svarbu laikytis Parko tvarkymo projekte numatytų ribų ir idėjos autoriui pasiūlyti prieigų prie skulptūros sprendimą. Reikalavimai projektui, jo dokumentacijai ir kitai medžiagai nurodyti konkurso sąlygose.

Vertinant projektus, pagrindiniai kriterijai – skulptūros idėjinių-plastinių sprendinių meninė kokybė, meninės idėjos originalumas bei skulptūros ir architektūros sprendinių ansambliškumas ir dermė su istorine aplinka.

Konkurse turi teisę dalyvauti fiziniai, juridiniai asmenys ar tokių asmenų grupės. Konkurse turi teisę dalyvauti ir ūkio subjektų grupė, sudariusi jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį. Projektui pateikti ūkio subjektų grupė neprivalo įsteigti juridinio asmens. Reikalavimai norintiems dalyvauti konkurse asmenims nurodyti konkurso sąlygose.

Projektas turi būti įteiktas Lietuvos dailininkų sąjungai, arba išsiųstas registruotu laišku ne vėliau kaip iki 2017 m. spalio 16 d. (pirmadienio), imtinai, adresu: Lietuvos dailininkų sąjunga, Vilnius, Vokiečių g. Nr.4/ Mėsinių g. Nr.2.

Daugiau informacijos, konkurso sąlygos, jų priedai – LDS tinklapyje www.ldsajunga.lt, skiltyje KONKURSAI bei prisegtuke. Konkurso sąlygos taip pat skelbiamos Lietuvos Reformacijos istorijos ir kultūros draugijos tinklapyje (www.reformacija.lt), Vilniaus miesto savivaldybės tinklapyje (www.vilnius.lt).

reformacija.lt

Tags:

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.