Lietuvos Šaulių sąjungos jaunųjų šaulių XIX žaidynės

2017-06-13 | Kategorija: Krašto naujienos

Vidučio Šeško nuotr.

Gegužės pabaigoje Palangoje vyko jaunųjų šaulių vasaros žaidynės. Jos vyksta kasmet. Šiųmetės žaidynės – devynioliktos. Į jas susirenka visų dešimties šaulių rinktinių jaunųjų šaulių komandos, daugiau kaip 250 dalyvių. Žaidynėse dalyvauja ir giminingų organizacijų komandos iš Latvijos ir Estijos. Alfonso Smetonos šaulių 5-osios rinktinės komandos pagrindą sudarė Biržų 501 kuopos dvylika jaunųjų šaulių, po tris atsiuntė Pandėlio ir Kupiškio kuopos, Panevėžys  – du jaunuosius šaulius.

Atkaklioje kovoje mūsų komanda užėmė trečiąją vietą. Atskirose rungtyse buvo antri ir treti (kliūčių ruože, vasaros biatlone, jūrų daugiakovėje). Jaunieji šauliai Lukas ir Vestina šachmatų turnyre buvo pirmi. Visi žaidynių dalyviai dalyvavo kasmetinėje Palangos miesto šventėje „Sportas visiems“. Truputį pavargę, bet su gera nuotaika jaunieji šauliai grįžo į gimtąjį miestą.

 Vidutis ŠEŠKAS

„Biržiečių žodis“

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.