Iškilius Dievo sūnus prisimenant…

2017-06-09 | Kategorija: Kelionės ir pramogos

Šiais metais Lietuvoje vyks istorinis įvykis – palaimintojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikacija. Bažnyčia ragina žmones uoliai dalyvauti vykstančiuose renginiuose jo garbei paminėti, melstis į būsimąjį palaimintąjį, prašant jo užtarimo. Biržiečiai, kunigo Ernesto Želvio pakviesti, susiruošė į piligriminę kelionę į Kaišiadorių vyskupiją.

42 įvairaus amžiaus žmonių grupė leidosi išvykon su malda ir giesme lūpose bei širdyse. Atvykus į Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedrą, biržiečius pasitiko Saleziečių vienuolijos sesuo Jurgita. Tą dieną Dievas biržiečiams pažėrė ypatingų malonių – šv. Mišias, kunigo Ernesto prašymu, sutiko aukoti Kaišiadorių vyskupas emeritas Juozas Matulaitis. Dažniausiai piligrimai meldžiasi savarankiškai, kartu su savo kunigu, o Biržų grupei buvo palaima melstis drauge su vyskupu, skambant didingiems katedros vargonams. Ne vienas Biržų krašto tikintysis su meile prisimena a. a. kardinolą Vincentą Sladkevičių, kuris kadaise stovėjo prie šio altoriaus, prieš tai daugelį metų kunigavęs tremtyje Biržų parapijose: Nemunėlio Radviliškyje bei Pabiržėje.

Vyskupas Juozas Matulaitis džiaugėsi maldininkais, kuriems nebaisus didelis atstumas, kuriems svarbus tikėjimas, kad atvyktų melstis prie garbingojo Dievo tarno palaikų, prašyti būsimojo palaimintojo Teofiliaus užtarimo ir malonių. Pamoksle vyskupas kalbėjo apie gyvenimą, kuriame daug kryžkelių, bet kiekvienas iš mūsų privalome nepasiklysti, prašyti Dievo, kad apšviestų protą ir duotų mums šventuosius, kad šie nurodytų žmogui kryptį. Šie metai ypatingi Fatimos įvykių garbingu minėjimu. Jie kviečia mus visus grįžti prie Kristaus ir Marijos.

Šie metai iškelia į altoriaus garbę vyskupą Teofilių Matulionį – palaimintąjį, ypatingai išreiškusį nuolankų pritarimą Dievo valiai, nusižeminusį iki kančios ir mirties, pasiaukojusį, bet vykdžiusį Dievo valią. Tai pavyzdys mūsų laikų žmonėms, kuriems dažnai pritrūksta kantrybės ir pasiaukojimo dvasios. Mūsų laikams Dievas duoda naują pranašą – palaimintąjį T. Matulionį – tikėjimo, maldos, gyvenimo liudijimui.

Po šv. Mišių sesuo Jolanta papasakojo Katedros istoriją. Sužinome, kad pirmuoju Kaišiadorių vyskupu buvo Juozapas Kukta, palaidotas šalia naujojo Dievo tarno Teofiliaus Matulionio. XX a. pradžioje buvo sumanyta čia statyti parapijinę bažnyčią, bet po netikėtų istorijos vingių, pristačius iš abiejų pusių koplyčias, šventovė buvo baigta statyti kaip katedra. Dievo Gailestingumo koplyčioje yra šventųjų sesers Faustinos Kovalskos bei palaimintojo Mykolo Sopočkos relikvijos. Čia saugomas šv. Jono Pauliaus II dėvėtas arnotas. Šioje vietoje dabar yra laikomas vyskupo T. Matulionio karstas, o vėliau jo sarkofagas bus perkeltas į kitą koplyčią, kuri bus įrengta jo garbei.

Minint vyskupo T. Matulionio metus, Biržuose buvo rodomas dokumentinis filmas „Palaimintasis kankinys. Žvilgsnis į arkivyskupo Teofiliaus Matulionio gyvenimą“. Daugelis piligrimų jau buvo susipažinę su šio tikėjimo kankinio gyvenimo istorija. Tad būnant ir meldžiantis prie jo karsto, širdyje gimė karšta malda, mintys nukrypo į gilią tikėjimo prasmę, vedančią į gyvenimo pilnatvę.

Nesinorėjo skubėti, buvo gera žvalgytis po šventovę, stabtelėti prie joje esančių altorių, mąstyti, melstis, palikti savo intencijas, prašymus, padėkas Dievui. T. Matulionio knygoje užrašėme bendrą grupės padėką – maldavimą. Mums buvo įteikti piligriminei kelionei atminti būsimojo palaimintojo metams skirti pažymėjimai.

Sesers Jurgitos pakviesti į parapijos namų salę, pasistiprinome užkandžiais bei arbata ir vykome į Guronis – kardinolo Vincento Sladkevičiaus tėviškę. Čia ėjome Rožinio slėpinių kelią, melsdamiesi prie kiekvienos koplytėlės, pabaigoje rimtyje ir tylioje maldoje pabūdami Eucharistijai švęsti skirtoje koplyčioje. Šis kelias įkurtas kardinolo atminimui įamžinti.

Grįžtant į namus, ilgame kelyje neprailgo – giedojome giesmes, apmąstėme patirtus įspūdžius. Dėkojome Dievui ir žmonėms, leidusiems širdimis išgyventi šią prasmingą dieną.

Jūratė DŽIUGIENĖ

„Biržiečių žodis“

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.