Geologas Vytautas Narbutas pristato savo prisiminimų knygą

2017-06-09 | Kategorija: Renginiai

Antradienį, birželio 13 d., Biržų Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos salėje 17.30 val. vyks naujos Vytauto Narbuto prisiminimų ir straipsnių knygos „Tarp devono ir gyvenimo atodangų“ sutiktuvės Biržuose.

Dalyvauja: knygos autorius Vytautas Narbutas, aktorė Dalia Jankauskaitė, Gytis Cinauskas (fortepijonas). Poeto tremtinio Vytauto Aleksandro Cinausko eiles skaitys Salvijus Lansbergas.

Biržiečiams, ypač karsto regiono gyventojams, gerai pažįstamas mokslininkas geologas, geografas rašytojas Vytautas Narbutas. Jo moksliniai tyrimai, darbai visą laiką siejosi su Šiaurės Lietuvos karsto regionu. Čia jam pažįstami visi keliai ir takeliai, apžiūrėtos ir tirtos visos krašto įgriuvos. Naujoje knygoje V. Narbutas  šiltai pasakoja savo  gyvenimą ir darbus, savo šeimos istoriją.

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.