Karves išginė su daina, šokiu ir alpakomis

2017-06-06 | Kategorija: Kelionės ir pramogos

Aukštikalnių ūkyje – 18-oji Piemenėlių šventė. Reginos Vaičekonienės nuotr.

Į Lamokų kaimą, Aukštikalnių pienininkystės ūkį, visą Lietuvą suginė tradicinė 18-oji Piemenėlių šventė. Karvutes į laukus iš tvarto lydėjo daugiau kaip 100 piemenėlių: ūkininkų, verslininkų, muzikantų, vaikų. Kartu su jais – ir muzikos atlikėja, renginių vedėja Donalda Meiželytė.

Prieš vidurdienį Lamokėliuose iš pilko debesies šliūkštelėjo ledukų. Kaipmat ir ištirpo. Debesys Aukštikalnių kieman į Piemenėlių šventę nešė vėją ir lietų. Šeimininkai, svečiai buvo užsiėmę savais rūpesčiais. Ūkio šeimininkai Petras ir Danutė Aukštikalniai, Vitalija ir Gediminas Kopūstai sutikinėjo svečius.

Vabalninko ir Meiliūnų bendruomenės pievutėje „atidarė“ savo restoranus. Čia pat įsikūrė klumpadirbys iš Utenos rajono Vytautas Šemelis.

Prasidėjo įvairios atrakcijos. Vieni treniravosi riedžių trasoje. Kiti tikrinosi miklumą šaudydami iš lanko. Rikiavosi eilutė norinčių pasivažinėti senovine karieta. Meilūnų ūkininkas Petras Urbonas – prityręs važnyčiotojas.

Pirmuosius maršus griežė ramongaliečiai muzikantai. Dėmesiu mėgavosi gražuolės alpakos. Jos norėjo ištrūkti į laisvę. Ramongalietis armonikininkas Jonas Karinauskas trumpam muzikos instrumentą išmainė į ūkiškus įrankius – kirvuką ir kuolus. Muzikantui Jonui buvo patikėta sustiprinti alpakų apsaugą, kad šios neišrūktų į laukus.

Šventės pradžia – muzikinė. Piemenėlių šventės vedėja Donalda visus šildė savo nuotaika: padainuosim, pašoksim, pastraksėsim ir užkaisim. Ir užtraukė pirmą dainą apie linksmą gyvenimą Vabalninko apylinkėse.

Saulė lindo vis plačiau iš debesies. Vėjas mažėjo. Nebe lietum, bet svečių sveikinimais, padėkomis užlijo šventės rengėjams, kiemo šeimininkams: Petrui, Danutei, Vitalijai ir Gediminui. Dėkota už meilę gimtajai žemei, žmonėms. Už liaudies tradicijų puoselėjimą. Tarpusavio santarvę ir pavyzdį.

Lietuvos Ministro Pirmininko Sauliaus Skvernelio padėkos pienininkystės ūkio savininkams: Petrui ir Danutei Aukštikalniams ir Vitalijai ir Gediminui Kopūstams. Reginos Vaičekonienės nuotr.

Šia proga ūkininkams Petrui ir Danutei Aukštikalniams bei Vitalijai ir Gedinimui Kopūstams įteiktos ir Lietuvos Ministro pirmininko Sauliaus Skvernelio padėkos. Ūkininkų darbo rezultatais kartu džiaugėsi Biržų rajono vicemerė Irutė Varzienė, Biržų rajono kaimo bendruomenių sąjungos atstovai, Rokiškio, Kupiškio, Kaišiadorių ūkininkai, bendradarbiavimo partneriai, Aukštikalnių pienininkystės ūkio darbininkai ir kiti sveikintojai. Šventės organizatoriai ūkininkai rėmėjams atsidėkojo medaliais.

Vitalija ir Gediminas Kopūstai. Reginos Vaičekonienės nuotr.

…Ūkininkas Petras, jau kelių anūkų senelis, visiems į šventę prisakė atsivesti, atsivežti ir savo vaikus, anūkus. Vaikai aplipo sūpynes. Džiaugsmingai šokinėjo ant įspūdingo batuto. Vaikams kliuvo ir ledų. Ne iš debesų, bet iš šventės rėmėjų.

Kaip kasmet šventinę programą padovanojo piemenėliai, Vabalninko Balio Sruogos gimnazijos pradinukai, vadovaujami mokytojos Irenos Nevierienės. Jie dūdavo, dainavo, šoko.

Vabalninko Balio Sruogos vidurinės mokyklos gimnazijos pradinukų sveikinimai. Reginos Vaičekonienės nuotr.

…Liaudiškos muzikantų melodijos visus kvietė prie tvarto. Ginsime ūkininkų karvutes į pievas. Bandoje – 130 karvių. Banda – tarp produktyviausių Lietuvoje. Iš karvės vidutiniškai per dieną primelžiama po 30–35 kg pieno. Bandos rekordininkė – Vedlė. Ji duoda 11 tonų pieno per metus. Vedlė ir buvo išdabinta žydinčių alyvų šakų vainiku. Vainiką ir varpelį karvutei užkabino ūkininkas pienininkas Kęstutis Valentinavičius iš Mockūnų.

Žmonėms ir karvėms – absoliuti laisvė. O alpakos – pamirštos. Viena nebeištvėrė, išsiveržė iš aptvaro ir pasileido į žalius laukus. Neplanuota atrakcija: gaudyk alpaką ūkininko laukuose. Alpaka prikaustė ir karvių dėmesį. Pabėgėlę pavyko sutramdyti.

…Šnekučiuodamiesi visi grįžo į kiemelį vėl prie dainų ir  sveikinimų. Garsiais aplodismentais sutiktas ir palydėtas ūkininkų Petro ir Danutės Aukštikalnių anūkų Miglės ir Luko duetas.

. Ramongaliečių muzikantų melodijos veda prie tvarto, kuriame nekantrauja karvutės. Reginos Vaičekonienės nuotr.

Tęsėsi įvairios pramogos. Varžybos, edukacinės pamokėlės vaikams ir suaugusiems. Vabalninkietis verslo ir technologijų centro dėstytojas Almantas Janušonis pakvietė pasivaržyti žolės pjovimo dalgiais rungtyje. Pradalgę varė Vabalninko krašto šviesuoliai Algirdas Garbauskas ir Vydas Vareika, drąseikietis ūkininkas Vidas Kavaliauskas, mieliūniečiai ūkininkas Valius Poška ir veterinarijos gydytojas Vytautas Baltrušaitis,  gaižiūnietis verslininkas Adolfas Jasinevičius. Čiupo dalgį į rankas ir moteris – biržietė Gita Einorienė. Gita – Medeikių pagrindinės mokyklos mokytoja. Šiuo metu augina sūnelį. Į Piemenėlių šventę ji atvyko pirmą kartą. Su trimis savo vaikučiais. Pasak Gitos, jos seneliai gyveno Saločiuose. Ji nuo mažens žolę mokanti šienauti dalgiu. Vertinimo komisija Gitai skyrė trečią vietą. O trumpiausiai pradalgėje žolę skuto ir pirmąją vietą pelnė gaižiūnietis Adolfas Jasinevičius.

Šienpjoviai žolę pjovė ne bet kokiu dalgiu. Almantas Janušonis į Piemenėlių šventę šienpjovių varžytuvėms atsivežė firminį dalgį. Biržų technologijų ir verslo mokymo centro Vabalninko skyriaus moksleivius šis dalgis „ruošia“ respublikiniams konkursams „Žemės sūnus“.

– Praėjusiais metais Piemenėlių šventėje dalyvavo mano brolis Dainius. Jam čia labai patiko. Ir feisbuke teko skaityti labai daug šiltų atsiliepimų apie šią šventę. Atvykome ir savo akimis įsitikinome, – „Biržiečių žodžiui“ džiaugėsi biržietė Gita Einorienė.

Piemenėlių šventėje Lamokuose šiemet dalyvavo daugiau kaip 100 žmonių. Viena iš svečių pulko, biržietė Kazimiera, savaitgalį savo vilniečiams draugams pasakojo įspūdžius, gyrė šventės vaišes. Tiek sočiai ir skaniai prisivalgiusi. Lamokuose Piemenėlių šventėje  pas Aukštikalnius – ir šiupinys, ir šašlykai, ir kiaušinienė – už dyką. Svečiai niekaip nepatikėjo.

Regina VAIČEKONIENĖ

„Biržiečių žodis“

Tags: , ,

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.