Vidinio išgydymo pamaldos Biržuose

2017-04-21 | Kategorija: Susitikimai

Balandžio 29–30 d. Biržų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje vyks vidinio išgydymo pamaldos. Pamaldose dalyvaus kapucinas br. Vincentas Tamošauskas ir Marijos mokyklos tarnautojai.

Kas tie kapucinai?

Mažesnieji broliai kapucinai (OFMCap) į Lietuvą atkeliavo po Pirmojo pasaulinio karo, tačiau neilgam – komunistinė valdžia uždarė vienuolynus. Lietuvai atgavus nepriklausomybę, kardinolo V. Sladkevičiaus iniciatyva, kapucinai vėl atnaujino savo veiklą. Įžymiausi mūsų ordino vienuoliai, jų gyvenimo istorijos geriausiai apibūdina kapucinus – tai Šv. Tėvas Pijus iš Italijos, Tėvas Stanislovas, gyvenęs Paberžėje, ir kt. Žinome, kad pas Tėvą Stanislovą plūdo daug žmonių, ypač jaunimo, disidentų. Vienuolis rūpinosi visais – našlaičiais, narkomanais, alkoholikais, benamiais. Kapucinai ir šiandien užsiima panašia veikla – tarnauja jaunimui, vargšams, alkoholikams, narkomanams, kaliniams.

Ateinantį savaitgalį Biržų bažnyčioje bus pristatyti kapucinų leidžiami žurnalai, knygos, bus renkamos aukos vienuolių išlaikomoms bendruomenėms, priklausomų asmenų reabilitacijos centrams.

Kam skirtos vidinio išgydymo pamaldos?

Galime patirti, kad net gyvendami krikščionišką gyvenimą, priimdami sakramentus, dalyvaudami šv. Mišiose vistiek esame nelaimingi, prislėgti ir tarsi ne iki galo išgyvename Dievo Meilę. Taip nutikti gali dėl įvairių priežasčių, vis dėlto viena pagrindinių – nuodėmės sužeista mūsų prigimtis. Vidinio išgydymo pamaldos yra ta vieta ir tas laikas, kai Dievas mums dovanoja galimybę iš naujo patirti Jo Gailestingumą. Per pamaldas galima priimti Sutaikinimo sakramentą, išpažinti nuodėmes, šlovinti giesmėmis, adoruoti Švenčiausiąjį sakramentą.

Išgydymo pamaldose Biržuose dalyvaus kapucinas br. Vincentas Tamošauskas.

Svarbi tokių pamaldų dalis – užtarimo malda, kai šiai tarnystei atsidėję pasauliečiai ir pašvęstojo gyvenimo atstovai meldžiasi už įvairius žmonių poreikius, negalias, sunkumus, rūpesčius. Besimeldžiantys yra tie, kurie patys patyrę Dievo Gailestingumą atsiliepia į Jėzaus kvietimą, skirtą kiekvienam tikinčiajam: „Eikite ir skelbkite, jog prisiartino dangaus karalystė. Gydykite ligonius, prikelkite mirusius, apvalykite raupsuotus, išvarinėkite demonus. Dovanai gavote, dovanai ir duokite!“ (Mt 10, 7–8).

Dažnai per maldą, veikiant Šventajai Dvasiai, iškyla skaudūs, galbūt seniai patirti dalykai, neatleidimas ir pan., trukdantys šiuo metu patirti džiaugsmą ir gyventi pilnavertį gyvenimą. Tad tokios pamaldos yra gera proga Dievui pavesti visus dvasinius raupsus, nuodėmės purvą, įsileisti Jį į tas gyvenimo sritis, kurios yra tarsi mirusios ir sunku atrasti viltį, atiduoti visas dvasines žaizdas. Užtarimo malda neturi savyje nieko magiško, tai paties Dievo mums duotas įrankis kovoti su mūsų dvasios negaliomis. Su pasitikėjimu prašydami užtarimo maldos išgyvename tai, ką kalba Dievo Žodis: „Kur du ar trys susirinkę mano vardu, ten ir aš esu tarp jų“ (Mt 18, 20).

Esame dėkingi Biržų klebonui kun. Algiui Neverauskui, kuris mus pakvietė ir leido čia melstis, skelbti Dievo Žodį. Tikimės, kad šis vizitas nebus vienkartinis, o ateityje tikimės Biržuose suorganizuoti ir trijų dienų Marijos mokyklos rekolekcijas. Prieš mėnesį pirmą kartą tokios rekolekcijos vyko Gargžduose, Žemaitijoje. Patyrėme, kad žmonės mažesniuose miesteliuose išsiilgę panašių maldos susitikimų.

Apie Marijos mokyklą

Tarptautinę Šventosios Marijos iš Nazareto, Bažnyčios Motinos, krikščioniško gyvenimo ir evangelizacijos mokyklą (sutrumpintai – Marijos mokyklą) beveik prie du dešimtmečius įkūrė vienuoliai kapucinai Ukrainoje. Mokykla sparčiai plečiasi ir šiandien ji veikia jau 17 šalių. Pasaulyje iš viso yra apie 70 filialų, o Lietuvoje ne vienus metus Marijos mokykla veikia Kaune ir Vilniuje.

Mokyklos programą sudaro 6 metus trunkantis teorinis ir praktinis krikščioniško ugdymo kursas suaugusiesiems. Per metus būna 4 susitikimai – 3 savaitgalio rekolekcijos ir vasaros stovykla. Vyksta mokymai, šlovinimas, pasidalinimas grupelėse, drauge švenčiamos šv. Mišios, skiriama laiko adoracijai, užtarimo maldai, išpažinčiai ar dvasiniam pokalbiui. Mokykloje siekiama kiekvienam padėti atpažinti savo talentus ir dovanas, išmokti jas naudoti ir jomis tarnauti.

Marijos mokykla neapsiriboja vien rekolekcijomis. Reabilitacijos centrai priklausomiems asmenims, misionierių mokykla, krikščioniškas festivalis „Dievas yra Meilė“, OASIS rekolekcijos vaikams ir jaunimui, diakonija – visa tai taip pat yra Marijos mokyklos veiklos ir vykdomos evangelizacinės misijos dalis.

Malda už Biržus centrinėje aikštėje

Popiežius Pranciškus mus ragina neužsidaryti bažnyčiose, bet eiti pas tikinčiuosius. Taigi, ateinantį šeštadienį, balandžio 29 d., Dievą šlovinsime ne tik Biržų bažnyčioje, bet ir centrinėje miesto aikštėje. Kviečiame visus 16 val. atvykti į pagrindinę aikštę, kur drauge melsimės už Biržus ir jų gyventojus, giedosime, dalinsimės Gerąja Naujiena ir Kristaus prisikėlimo džiaugsmu!

Biržų kraštas ypatingas tuo, kad čia kaip niekur gausu įvairių krikščioniškų bendruomenių. Visus mus vienija tas pats Kristus, kuris dėl kiekvieno mūsų išganymo nugalėjo mirtį ir prisikėlė. Jėzus trokšte trokšta mūsų vienybės, todėl į šį renginį kviečiame ir kitų konfesijų atstovus, kad galėtume drauge išgyventi šv. Velykų slėpinį, šlovinti Dievą ir prašyti Jo malonių Biržų gyventojams ir jų svečiams.

 Marijos mokyklos informacija

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.