Rytų Prūsijos keliais. Mozūrų kanalo šliuzai

2017-04-10 | Kategorija: Kelionės ir pramogos

©selonija

Palikim karo tvirtoves bei slėptuves ir aplankykim išlikusius technikos paminklus buvusioje Rytų Prūsijoje. Verta pamatyti du geležinkelio tiltus: akveduką Stančikuose (lenk. Stanczyki) netoli Romintos girios (lenk. Puszcza Romincka, vok. Rominter Heide) pakeliui į Geldapę ir buvusio tilto likučius Krukliankose, o važiuojant iš Mamerkų nuodėmė būtų neužsukti į Lesnevą (lenk. Lesniewo), kur buvo statomi, bet taip ir neužbaigti, Mozūrų kanalui skirti šliuzai.

Aukštutinio Lesnevo šliuzo kamera. ©selonija

Išsukus iš Mamerkų slėptuvių komplekso, galima pasukti link Vengoževo ir pakeliui aplankyti du Mozūrų kanalo šliuzus. Mozūrų  kanalas (lenk. Kanal Mazurski, vok. Masurischer Kanal) – vandens kelias, kuris  turėjo sujungti didžiuosius Mozūrijos ežerus su Baltijos jūra Lynos (prūs. Alna, vok. Alle)  ir Priegliaus (lenk. Pregola, vok. Pregel) upėmis.

Kanalą vokiečiai pradėjo statyti 1911 m., tačiau 1914 m. prasidėjus karui statybas sustabdė.  Statybos buvo atnaujintos  1934 m., tačiau prasidėjus II-ajam pasauliniam karui, 1940 m. darbai ėmė stoti: darbo rankų reikėjo daug svarbesniems objektams. Galutinai statybos buvo sustabdytos 1942 m., o didelę dalis tiltų ir kitų statinių vokiečiai traukdamiesi susprogdino.

Lesnevo kaime esantys aukštutinis ir žemutinis šliuzai nebuvo baigti statyti. Lygių skirtumas yra 15,8 m, aukštutinio šliuzo kameros ilgis yra 46 m., plotis – 7,5 m, aukštis – 21 m. Buvo numatyta pastatyti įrengimus, atidarančius šliuzą, tačiau nespėta. Kanalas tik iš dalies pripildytas vandens, kadangi prieš Lesnevą jis buvo užpiltas žemėmis.

©selonija

Ant  priekinės šliuzo sienos matyti išlikęs betone įspausta svastika, dar vadinama varna (lenk. wrona arba gapa).

Žemutinio Lesnevo šliuzo likučiai. ©selonija

Žemutinis šliuzas įrengtas dar mažiau – tik 15 proc.

Šiuo metu virš šliuzo įrengti atrakcionai – lynu galima praskristi virš buvusio vandens kelio.

selonija.lt

 

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.