Velykinė mugė Biržuose

2017-04-03 | Kategorija: Renginiai

Balandžio 8 dieną  Biržuose, J. Janonio aikštėje, vyks Velykinė mugė. Kviečiami tautodailininkai, amatininkai, miestų, miestelių ir kaimelių auksarankiai, kulinarinio paveldo puoselėtojai. Laukiami ne tik norintys parduoti,  nusipirkti, bet ir nuotaikingai pasibūti.
Pageidaujantys mugėje prekiauti dėl leidimo privalo kreiptis į Biržų miesto seniūniją. Registruotis el. paštu birzai@birzai.lt, mob. 8 682 22 152, tel. 8 (450) 31 086.
Organizatoriai: Biržų miesto seniūnija, Biržų kultūros centras, Biržų krašto tautodailininkai.

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.