Rūpi kaimo mokyklos likimas

2017-03-28 | Kategorija: Įžvalgos

Mūsų gyvenime nuolat vyksta permainos. Vienos jų nuo mūsų nepriklauso, o kitos gali ir turi būti išmaningai valdomos. Blogiausiai būna tada, kai sukruntame veikti tik atsitikus nelaimei, kurią galėjome ir turėjome numatyti ir neleisti jai atsirasti. Tokios mintys kyla dabar, svarstant įvykį Kėdainiuose, kai buvo mirtinai užplaktas vaikas, o taip pat rengiant švietimo sistemos reformą, o kartu sprendžiant kaimo mokyklų likimą. Pastaroji pertvarka paliečia didelį klausimų ratą. Ji turi rūpėti visiems Lietuvos žmonėms. Rašome šiuos žodžius, stebėdami švietimo įstaigų tinklo keitimo užmojus Lietuvoje ir konkrečiai Biržų rajone.

Mus ypač jaudina Pačeriaukštės Petro Poškaus pagrindinės mokyklos likimas. Negalime likti nuošalyje nuo permainų tame krašte, kuriame prabėgo daug gražių mūsų gyvenimo dienų. Vienas iš šių eilučių autorių prieš 60 metų, dirbdamas čia pagal paskyrimą, kai dar nebuvo minimos Pačeriaukštėje mokyklos, matė vaikų ir jų tėvų vargus siekiant mokslo.

O aš, Milda Poškienė, Lietuvos Nepriklausomybės akto signataro Petro Poškaus našlė, buvau liudininke tų teigiamų permainų, kurios įvyko atsiradus Pačeriaukštėje mokyklai. Aš nepamiršau tų rūpesčių, kuriuos patyrė mano vyras, kol gavo leidimą steigti mokyklą. Mano akivaizdoje vyko jos statyba, rengiamas stadionas, tvarkoma aplinka, komplektuojamas personalas.

Trečiasis, po šiuo rašiniu pasirašęs – signataro Petro Poškaus anūkas Tadas Tamašauskas, gimęs ir augęs Pačeriaukštėje. Jis sėmėsi jėgų ir patyrimo, kurdamas savo olimpinės rinktinės nario karjerą iš toje mokykloje išplėtotos sporto veiklos, kurią kruopščiai puoselėja ilgametis mokyklos direktorius Audris Viduolis. Pernai ši mokykla užmezgė ryšius su Lietuvos bokso federacija. Vilniaus bokso klubas „City boxing“ joje organizavo pasirodymą, supažindino mokinius su olimpine sporto šaka – boksu. Numatoma toliau plėsti šį bendradarbiavimą.

Mes sužinojome, kad numatoma reorganizuoti Pačeriaukštės pagrindinę mokyklą, tačiau prašome nenutraukti jos veiklos ir tuo bus išvengta žymių praradimų. Mokykla yra ne tik šviesos židinys šios apylinkės žmonėms – ji padeda spręsti daug kitų problemų: užtikrina užimtumą nemažam skaičiui žmonių, sulaiko juos nuo migracijos, palengvina tėvų rūpinimąsi mokykliniais vaikais, kuriems nereikia toli vykti į pamokas. Kaimo vaikai naudojasi puikiais mokyklos rūmais, sporto sale.

Šioje mokykloje nežymiai mažėja mokinių skaičius. Uždarydami tas ar kitas mokyklas, turime atsižvelgti į socialines to žingsnio pasekmes. Svarstant minimos mokyklos veiklos sustabdymą, reikėtų taip pat atlikti nuodugnesnius ekonominius skaičiavimus: atsižvelgti į investicijų pastatų statybai praradimą, Pačeriaukštėje įrengto stadiono, sporto salės ir inventoriaus likimą. Stadione vyksta ne tik šios apylinkės ir rajono, bet ir šalies mokinių sporto varžybos. Jame sportuodamas išaugo gausus įžymių sportininkų būrys.

Norėtųsi tikėti, kad Biržų rajono savivaldybės taryba atsižvelgs į mūsų nuomonę ir nereorganizuos Pačeriaukštės Petro Poškaus pagrindinės mokyklos į jokį skyrių. Ypač būtų skaudu stebėti tos mokyklos pastatų ir jai priklausančių objektų nykimą, koks ištiko ten nebaigto statyti mokytojams skirto gyvenamojo namo.

Tuo atveju, jei bus reorganizuota Pačeriaukštės pagrindinė mokykla, tai Petro Poškaus našlė, gerbdama savo vyro, Lietuvos Nepriklausomybės akto signataro vardo atminimą, šios mokyklos pavadinimo ženklus ir joje įrengtos signataro atminimo parodėlės eksponatus paims savo globai.

Milda POŠKIENĖ

Lietuvos Nepriklausomybės akto signataro P. Poškaus našlė

Bernardas BLAŽYS

profesorius, habil. dr.

Tadas TAMAŠAUSKAS

Olimpinės rinktinės narys

„Biržiečių žodis“

Tags: ,

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.