Kviečiama teikti paraiškas

2017-03-20 | Kategorija: Krašto naujienos

Iki 2017-03-27 galioja kvietimas Biržų organizacijoms teikti projektinius pasiūlymus pagal Biržų miesto plėtros strategijos 2016-2020 m. tikslo „Skatinti socialinę integraciją, užtikrinant gyventojų poreikius atitinkančių socialinių ir kitų susijusių paslaugų teikimą“, uždavinio „Užtikrinti socialinių paslaugų prieinamumą ir kokybę Biržų mieste“ veiksmus:

 

  • Gyventojų poreikius atitinkančių socialinių paslaugų plėtra;
  • Paslaugų skirtų mažinti socialinę atskirtį teikimas;
  • Iniciatyvų skirtų informacijai apie teikiamas socialines paslaugas skatinimas.

Projektų tikslinė grupės:

  1. socialinę atskirtį patiriantys darbingi gyventojai;
  2. darbingų gyventojų šeimos nariai, kurie dėl amžiaus, neįgalumo ar kitų priežasčių negali savarankiškai rūpintis asmeniniu gyvenimu ir savarankiškai dalyvauti visuomenės gyvenime.

Projektų trukmė: 3-24 mėn.

Projektams galima parama iki 21 000 Eur iš Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų.

 Jei turite idėjų ir norite jas pasitikrinti – sutikime ir aptarkime.

 Biržų miesto vietos veiklos grupė

Daugiau informacijos www.birzumiestovvg.lt

Biržų miesto vietos veiklos grupė

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.