Kalbos dienų baigiamasis renginys Kaštonuose

2017-03-20 | Kategorija: Krašto naujienos

Kovo 16d. Kaštonų pagrindinėje mokykloje įvyko baigiamasis Kalbos dienų renginys, skirtas Kalbos kultūros metams paminėti.

Vasario – kovo mėnesiais mūsų mokykloje, rajone ir visoj Lietuvoj vyko nemažai renginių, skirtų pabrėžti, išryškinti, kokia svarbi yra gimtoji kalba, kaip svarbu kalbą puoselėti, mokėti ja raiškiai, rišliai kalbėti, be klaidų rašyti. Buvo prisimintos veiklos, susijusios su kalba, literatūra,  kuriose mokiniai dalyvavo. Kitą vertus, paminėtos ir tos veiklos, susijusios su kalba, kuriose dalyvaujama pastoviai, pavyzdžiui, knygų skaitymas.

Vasario 21 dieną Kaštonų šeštokai dalyvavo renginyje, skirtame Tarptautinei gimtosios kalbos dienai. Renginio metu įvairių užduočių pateikė savanoriai iš Rusijos, Graikijos, Portugalijos, Ispanijos, Serbijos. Šeštokai pristatė jiems savo gimtąją kalbą.

7-8 klasių mokiniai lankė parodą „Leiskite man būti savimi“, skirtą Anai Frank atminti bei diskriminacijos problemai pasaulyje  aptarti. Aplankę parodą mokiniai daugiau sužinojo apie Anos Frank šeimą, jos likimą, apie sudėtingą žydų padėtį antrojo pasaulinio karo metais. Įdomi buvo ir antroji parodos dalis, kur vaizdžiai pristatytos diskriminacijos problemos pasaulyje, požiūris į jas, kurios leido suvokti,  kad nepaisant rasės, odos spalvos, išvaizdos, negalės – visi žmonės turi teisę į pilnavertį, laimingą gyvenimą, negalima šaipytis vieniems iš kitų.

7-10 klasių mokiniai Biržų pilies salėje žiūrėjo dokumentinį filmą apie Biržų krašto rašytojus ir kultūros veikėjus, su visa Lietuva rašė nacionalinį diktantą.

Kaštoniečiai dalyvavo ir epistoliniame konkurse – rašė laiškus Biržų merui. Į juos sudėjo savo džiaugsmus, lūkesčius, svajones, susijusias su mūsų gimtuoju miestu. Kiti turėjo progą padėkoti gerb. Merui už jo gražius ir prasmingus darbus.

Paruošė skirtukų knygoms parodą. Juos išpuošė mylimiausiais personažais iš skaitytų knygų bei įdomiomis mintimis, pastebėjimais. Didelio dėmesio sulaukė Skaitytojo dienoraščiai, kuriuos buvo galima pavartyti, pasidomėti, kaip aprašyti skaitomas knygas, kaip tos aprašomos knygos  pamažu atveria savo duris ir įsileidžia į vidų.

Apžvelgę tokią gausą įvairių veiklų, šeštokai – dešimtokai pristatė skaitomiausias, populiariausias knygas kiekvienoje klasės grupėje.

Mokyklos direktorius V. Stanulevičius  paskelbė ir apdovanojo raštingiausius ir kūrybingiausius mokyklos mokinius, rašiusius nacionalinį diktantą bei laišką Merui.

Renginį apvainikavo akcija „Padovanok draugui knygą“, kurioje dalyvavo labai daug kaštoniečių, panorusių savo draugams, bičiuliams padovanoti pačių išrinktą ir  dedikuotą knygą.

Kaštonų pagrindinės mokyklos informacija

 

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.