Nepilnamečius bus galima apklausti tik dalyvaujant profesionaliam psichologui

2017-03-14 | Kategorija: Visuomenė

Nuo kitų metų liepos 1 d. visas nukentėjusių ar liudijančių mažamečių ir nustatytais atvejais nepilnamečių apklausas bus privaloma vykdyti pasitelkus profesionalų psichologą ir tik specialiose patalpose. 

Tai įtvirtina Baudžiamojo proceso kodekso pataisos, kurias vienbalsiai patvirtino Seimas.

Priimtais pakeitimais įtvirtinta, kad į mažamečio liudytojo ar nukentėjusiojo apklausą visuomet, o į nepilnamečio liudytojo ar nukentėjusiojo apklausą dėl nusikaltimų žmogaus gyvybei, sveikatai, laisvei, seksualinio apsisprendimo laisvei ir neliečiamumui, vaikui ir šeimai, dėl pelnymosi iš nepilnamečio prostitucijos ar nepilnamečio įtraukimo į prostituciją arba kitais atvejais, kai to prašo proceso dalyviai arba ikiteisminio tyrimo pareigūno, prokuroro ar ikiteisminio tyrimo teisėjo iniciatyva, privalės būti kviečiamas ne tik valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos atstovas, bet ir psichologas. Pasak Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininko Juliaus Sabatausko, skaičiuojama, kad dėl šių pataisų specializuotų psichologų poreikis išaugs nuo šiuo metu esančių 5 iki 100.

Psichologas padės apklausti nepilnametį, atsižvelgdamas į jo socialinę ir psichologinę brandą, o valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos atstovo bus pareiga iš kitos patalpos stebėti, ar apklausos metu nepažeidžiamos nepilnamečio liudytojo ar nepilnamečio nukentėjusiojo teisės. Valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos atstovas galės užduoti apklausiamam asmeniui klausimų ir reikšti prašymus dėl apklausos. Nepilnamečio liudytojo ar nepilnamečio nukentėjusiojo apklausoje turės teisę dalyvauti jo atstovas tik įvertinus, ar jis nedarys poveikio nepilnamečiui.

„Remiantis Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos duomenimis, 2016 m. nuo nusikalstamų veikų nukentėjo 2777 vaikai (2015 m. – 2165). Nuo savo tėvų 2016 m. nukentėjo 578 vaikai (2015 m. – 496). Nuo patėvių ir įtėvių nukentėjusių vaikų skaičius taip pat kasmet auga: 2014 m. tokių vaikų buvo 119, 2015 m. – 129, 2016 m. jau 168 vaikai. Nuo artimų giminaičių nukentėjusių vaikų taip pat daugėja: 2014 m. tokių vaikų buvo 98, 2015 m. – 104, 2016 m. tokių buvo jau 125. Nuo nepažįstamų asmenų nukentėjusių vaikų skaičius kasmet mažėja: 2016 m. nukentėjo 351 vaikas ir tai yra ketvirtadaliu mažiau nei 2014 m. (2014 m. – 477, 2015 m. – 395) <…> Augantys nukentėjusių vaikų skaičiai lemia tai, kad neišvengiamai vis daugiau vaikų, nukentėjusių nuo nusikalstamų veikų, tampa baudžiamojo proceso dalyviais“, – teigiama dokumento aiškinamajame rašte.

Parengta pagal LRS inf.

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.