Biržų krašto muziejus ,,Sėla“ kviečia į lituanistikos konferenciją

2017-03-02 | Kategorija: Renginiai

Biržų krašto muziejus „SĖLA“ kviečia į konferenciją:

 „DAUKŠOS. TĖVAS IR SŪNUS – LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS ISTORIJOJE“

Kovo 10 d. 16 val. Biržų krašto muziejaus „SĖLA“ arsenalo salėje

 Pranešimai:

  • Antanas Smetona, VU Lietuvių kalbos katedros docentas

         Kazimieras Kristupas Daukša ir „Trumpa Kalbmokslė liežuvio lietuviško“

  • Giedrius Subačius, Ilinojaus universiteto Čikagoje profesorius, Lituanistikos katedros vedėjas ir Lietuvos istorijos instituto, XIX a. istorijos skyriaus mokslinis bendradarbis 

         Kazimiero Kristupo Daukšos žodynas

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.