Gidais tapo mokiniai

2017-02-24 | Kategorija: Palėpė

Jaunieji gidai, vedantys ekskursijas parodoje. Editos Mikelionienės nuotr.

Visą mėnesį „Aušros“ pagrindinės mokyklos aktų salėje vyksta edukacinė paroda „Leiskite man būti savimi…“. Tai žydų mergaitės Anos Frank, kuriai nepavyko išgyventi karo metu, gyvenimo istorija. Paroda susieta su dabarties aktualijomis: tolerancija, patyčiomis, rasine diskriminacija ir pan. Išskirtinis parodos bruožas tas, jog apie ją pasakoja gidais tapę mokiniai.

„Leiskite man būti savimi…“ – tarptautinė keliaujanti edukacinė paroda, sukurta Anos Frank namuose Amsterdame. Po Lietuvos mokyklas kelionę jį pradėjo Biržuose, „Aušros“ pagrindinėje mokykloje. Parodą sudaro dvi dalys: pirmoji, skirta Anos Frank gyvenimo istorijai – nuo gimimo 1929 m. iki žūties Bergeno-Belsen koncentracijos stovykloje 1945 metais. Antroji parodos dalis skirta patyčių prevencijai dabartinėje aplinkoje.

Ši keliaujanti paroda – Anos Frank namų Amsterdame bei Vilniaus kolegijos projektas. Į Biržus atvyko Anos Frank namų atstovė Luba Shynder bei Vilniaus kolegijos atstovės Beatričė Juškaitė ir Justina Jančauskaitė, kurios pravedė mokymus „Aušros“ mokiniams, ketinantiems tapti šios parodos gidais.  Gidais tapo 15 VIII ir X klasių mokinių. „Biržiečių žodžiui“ jaunieji gidai pasakojo, jog mokymai buvo netradiciniai. Jiems niekas neparodė, kaip vesti ekskursiją parodoje, tačiau davė praktines užduotis, užduotis žaidimų forma ir panašiai. Šio projekto koordinatorės mokykloje – direktorės pavaduotoja Danutė Laumienė ir mokytoja Loreta Baronienė – džiaugėsi mokinių sugebėjimais, noru ir pastangomis. Jie prie mokyklos durų sutinka ekskursijas iš kitų mokyklų, rodo dėmesį, puikiai susitvarko su užduotimi.

Jaunieji gidai šioje patirtyje taip pat įžvelgia didelę naudą sau. Ateityje laukia kalbėjimo įskaita. Jiems pavyko persilaužti kalbėti viešai ir įskaitą laikyti seksis kur kas paprasčiau. Kiekvienas iš jų jau pravedė po kelias ekskursijas ir jaunesnio, ir vyresnio amžiaus mokiniams, ir mokytojams. Ar norėtų rinktis gido specialybę, mokiniai abejoja. Mat kasdien po kelis kartus kalbėti tą patį greitai nusibostų.

Jaunieji gidai sakė, jog juos palietė skaudi Anos Frank istorija, tačiau svarbi ir antroji parodos dalis, skirta patyčių, diskriminacijos prevencijai. Mokiniai pripažįsta: patyčios – kasdieninė skaudi mokyklų problema.

Paroda keliaus per 20 Lietuvos mokyklų. „Aušros“ pagrindinės mokyklos direktorės pavaduotoja D. Laumienė pirmoji pastebėjo galimybę dalyvauti projekte ir pasiūlė idėją mokytojai L. Baronienei, nuolat rengiančiai prevencinius renginius mokykloje. Ir mokytojos, ir mokiniai pripažino, jog projekte dalyvauti buvo verta.

 Edita MIKELIONIENĖ

„Biržiečių žodis“

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.