Viktoras Rinkevičius. Dirbkime kartu vardan vaikų

2017-02-20 | Kategorija: Nuomonė

Neseniai Lietuvos Respublikos Seime buvo išreikšta neįtikėtina vienybė ir supratimas, kai vardan vaikų gerovės už sugriežtintą Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą balsavo visi tą dieną posėdyje dalyvavę parlamentarai. Galime tik pasidžiaugti, kad, priklausydami skirtingoms partijoms, turėdami įvairias nuostatas reikalui esant galime susitelkti ir suprasti vieni kitus. Labai gaila, kad Biržuose tokio supratimo kol kas trūksta.

Jau 14 metų Medeikių vaikų globos namai „Vaiko užuovėja“, kurios steigėja yra  evangelikų reformatų bažnyčia, priglaudžia, rūpinasi ir auklėja viso rajono tėvų globos netekusius ar pavojingose gyvenimo sąlygose atsidūrusius vaikus. Per tuos metus buvo visko – nesusikalbėjimo, nuovargio, net pažeidimų. Bet ten dirbantys žmonės, bažnyčia ir Lietuvos evangelikų reformatų Konsistorija taisė klaidas, ieškojo rėmėjų, stengėsi ten atsidūrusiems vaikams sudaryti kuo geresnes buities ir auklėjimo sąlygas. Pastaruoju metu atrodė, kad Biržų rajono savivaldybė ir tikrinančios institucijos didelių priekaištų globos namams neturėjo. Vaiko teisių tarnyba bent jau viešai nesiskundė, o globos namai visą laiką buvo užpildyti. Buvo įsteigti papildomi etatai, kartu darbavosi jauni savanoriai užsieniečiai, kapelionu buvo paskirtas jaunas evangelikų liuteronų  kunigas Juozas Mišeikis. Deja, ramu buvo tol, kol steigėjas nepaprašė savivaldybės skirti papildomą finansavimą vieno vaiko globos namuose išlaikymui.

Netvirtinu, kad „Vaiko užuovėjoje“ viskas yra idealu, neabejoju, kad yra  taisytinų dalykų, kuriuos reikia steigėjui spręsti kartu su rajono savivaldybe. Bet aš nesuprantu savivaldybės mero Valdemaro Valkiūno viešai reiškiamų kalbų dėl savivaldybės lėšų galimai netinkamo naudojimo globos namuose. Jei yra nors mažiausia abejonė, savivaldybė gali ir privalo atlikti savo skiriamų lėšų panaudojimo auditą, ko, beje, prašo ir patys reformatai. Bet meras kartoja savo abejones, jų nepatikrinęs, visuomenei bei tarybos nariams perša nuomonę, kad savivaldybė turėtų perimti steigėjo teises. Evangelikai reformatai sutinka šių teisių atsisakyti, jei savivaldybė tvarkysis geriau. Bet žinantiems Medeikių vaikų globos namų istoriją kyla pagrįsta abejonė – ar tikrai pakeitus steigėją padėtis pasikeis? Juk prieš 14 metų būtent savivaldybė prisikalbino evangelikų reformatų bažnyčią perimti iš savivaldybės vaikų namų steigėjo funkcijas,  nes pati nesusitvarkė su šia užduotimi.

Daugelis mūsų, vieną ar kitą kartą apsilankę globos namuose su saldainių dėže ar kokiu žaisliuku, nepagalvojame, kad mes, kartu su vaikais pažaidę ar knygelę paskaitę, išvykstame,  o vaikai lieka gyventi savo jau įprastais tapusius gyvenimus, kupinus nevilties, skausmo, vienišumo. Visus tuos jausmus kartu su vaikais išgyvena ir globos namuose dirbančios auklėtojos.  Jos turi ne tik pasirūpinti vaikų buitimi, bet ir mylėti, globoti, suteikti viltį,  laiku įsikišti, sukontroliuoti…

 Man atrodo, kad svarbiausias uždavinys Biržų rajono savivaldybei šiandien yra rengti profesionalius vaikų globėjus. Sugriežtinus Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą, galima tikėtis, kad dar daugiau vaikų teks paimti laikinai ar nuolatinei globai, nes visuomenė per dieną nepasveiks. Tik turėdami, kur padėti vaikus, kurie kol kas negali laimingi augti savo biologinėje šeimoje, galime galvoti apie dabartinių vaikų globos namų reorganizavimą ar panaikinimą. Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 60 straipsnis aiškiai įpareigoja savivaldybes garantuoti vaiko teisių apsaugą savivaldybės teritorijoje.

Nebeieškokime kaltų ar nekaltų, bet ieškokime sprendimams kelių, mokykimės iš klaidų ir sutartinai imkimės darbo, – tai bendras visų mūsų reikalas. Tik dirbdami kartu, o ne ieškodami klaidų vienas kito darbuose, galime užtikrinti reikiamą vaiko teisių apsaugą. Suprantama, tai ne vienos dienos ir ne vienų metų darbas, bet mes privalome garantuoti mūsų vaikams laimingą ateitį. O savivaldybei rasti papildomai vieną, kitą tūkstantį eurų nėra problema. Abejotiniems  projektams išleidžiama žymiai daugiau.

Viktoras Rinkevičius yra LR Seimo narys

3 komentarų to “Viktoras Rinkevičius. Dirbkime kartu vardan vaikų”

  1. 123 parašė:

    Mano nuomone tai straipsnis ne apie simpatijas ir antipatijas kalba, o apie tai, kad norint pasiekti rezultatą reikia dirbti visiems vieningai.

  2. Biedris parašė:

    Nieko naujo Rinkevičiau,juk mero nemėgsti kaip kruvino,net akivaizdžiai matosi.Kas netiki galite pastebėti per posėdžius,susirinkimus, koks mielas žvilgsnis į mero pusę.Tad ponuli apie ką kalbate,niekindamas bandote kartu dirbti?Gal galite duoti pavyzdį kuri savivaldybė ruošia profesionalius vaikų globėjus,būtų labai įdomi jų patirtis.

  3. ... parašė:

    Kieno vaikų? Savo? Sutinku 🙂

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.