Bažnyčią skalbia vanduo

2017-02-14 | Kategorija: Tema

Reginos Vaičekonienės nuotr.

Vabalninko Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia šiemet vainikuojama dviem jubiliejais: 400 metų nuo pirmosios (1617 m.) ir 200 metų (1817 m.)  nuo dabartinės mūrinės bažnyčios statybos. Liepos mėnesį jubiliejinėje bažnyčioje – Panevėžio vyskupijos Gyvojo rožinio kongresas. Rugpjūčio mėnesį per didžiuosius Žolinės atlaidus – jubiliejinės iškilmės. Vainikuota, tituluota, bet palikta likimo valiai.

Vabalninko bažnyčia – Lietuvos Respublikos saugomas paveldas. Bet pavaikščiojus aplink jos kampus, pažvelgus į sienas bei lubas – nepatikėsi. Visur šypsosi plyšeliai. Lubos trūkinėja. Pamatuose skilinėja plytos. Sienos drėgsta, lupinėjasi dažai. Daug daug metų…

Pasak bažnyčios administratoriaus, klebono kanauninko Povilo Miškinio, bažnyčią iš pamatų skalbia vanduo. Ypač ne į naudą lietingi metai. Drėgmė grasina ir bažnyčios vargonams. Kad istoriniai vargonai gaustų, būtina palaikyti reikiamą temperatūrą. Bažnyčia šalta. Dėl šilumos stokos ir parapijiečiai jau bėgioja į kitas bažnyčias arba meldžiasi namuose. Buvo metas, kai Vabalninko bažnyčia traukdavo kitų parapijų tikinčiuosius. Iš Kupiškio krašto. Deja, ir jų jau nebesutiksi. Dažnas parapijietis, kad ir koks pamaldus būtų, skundžiasi: bažnyčioje šalta. Jeigu ne Seimo narys Viktoras Rinkevičius, parapijiečiai per Mišias dar stipriau žiemą dantimis kalentų. Seimo nario rūpesčiu bažnyčia šildoma, bet kas iš to? Plyšiai, skylės šilumą išvagia. Dažnas parapijietis paklaustas, ar jų bažnyčia šildoma atsakys: ne… Bet žiema bažnyčiai per kišenę. Parapijos klebonas P. Miškinis jau gavo praėjusio mėnesio sąskaitą už šildymą. Už sausio mėnesį –1 tūkstantis 100 eurų. Už gruodį sąskaita du kart solidesnė.

– Ar kam rūpi? Nusisuk galvą, – kalba kunigas P. Miškinis.

Panevėžio vyskupija pinigų spausdinimo mašinos neturi, eurų nespausdina. Per tuos tarnystės parapijai dešimtmečius iš Biržų rajono valdžios jokios malonės irgi nesulaukta. Kun. P. Miškinis prisimena: saugumiečiai siūlėsi jam kažkada įvesti telefoną. Bet kunigas į kalbas nesileidęs, parodęs duris. Čia gal valdžios pamoka už „išdidumą“?

Pasikeitus laikams, valdžiai atsisukus į Dievą, valstybė vis tiek gręžiasi nuo bažnyčios. Klebonas neprisimena, kad valdžia dvasininkus pasikviestų pokalbiui, kad išklausytų problemas. Sektinų pavyzdžių Lietuvoje yra. Kupiškio, Panevėžio, Šiaulių rajonuose valdininkai su dvasininkais susitinka, tariasi. Šiaulių savivaldybėje įregistruotas net specialus paramos fondas. Atstatinėjami bažnyčių bokštai. Keičiami stogai. Tvarkomos ir apšildomos sienos. Keičiama medinė bažnyčių lauko apdaila, langai ir t. t. Bažnyčios remontuojamos ir iš kaimo plėtrai skirtų europinės paramos lėšų.

1990 metais Vabalninko klebono pastangomis, parapijiečių aukomis buvo pakeistas bažnyčios stogas. Pastebėjęs, kad po trijų dešimčių metų stogas rūdija, kunigas P. Miškinis susirado meistrą ir stogą nudažė. Skolon. Nesipiktinkite. Rėmėjų neieškosime. Už darbus jau sumokėta.

– Bažnyčių būklė priklauso nuo vietinės valdžios požiūrio, – ne pirmą kartą „Biržiečių žodžiui“ kartoja kunigas P. Miškinis. Ir apgailestauja: – Blogiausia, kad valdininkai parapijiečiams ne tik nepadeda, bet dar ir trukdo. Biurokratų gvardijos. Kiek vargo turėjome dėl apšvietimo. Leidimo reikėjo. Vienas valdininkas leidžia, kitas – ne. Jeigu ne seniūnė… – prisimena kun. P. Miškinis.

Leidimus šimtamečių medžių kirtimui bažnyčios šventoriuje irgi sunku gauti. Parapijai talkina vėtros ir škvalai. Vienais metais audra nulaužė du medžius. Laimė, griūdamas klevas atsirėmė į išpuvusią liepą, nesutrupino šventoriaus tvoros. Bet praėjusių metų audra pridarė  nuostolių. Griūdamas medis sutrupino tautodailininko kūrinį šventoriuje. Koplytstulpį. Jo jau nebeįmanoma atkurti. Vienas pavojingas klevas dar likęs. Jeigu klevas grius, tai tiesiai ant varpinės. Ir bažnyčios langus dar iškuls. Dieve, saugok… Juk vasarą – iškilmės.

Abiejų bažnyčios jubiliejų iškilmės bus švenčiamos per didžiuosius Žolinės atlaidus. Bet prieš tai, liepos mėnesį, Vabalninko  Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje vyks Panevėžio vyskupijos Gyvojo Rožinio kongresas. Jubiliejinę bažnyčią užplūs tūkstančiai maldininkų, dvasininkų.

Yra kaip yra.

 Regina VAIČEKONIENĖ

„Biržiečių žodis“

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.