Prisimenant Gendrutį Morkūną

2015-09-18 | Kategorija: Istorija ir žmonės
Gendrutis Morkūnas

Gendrutis Morkūnas

Algirdas GARBAUSKAS

Jau penkeri metai neturime kraštiečio, gabaus fiziko, rašytojo Gendručio Morkūno. Šįmet rugpjūčio 4 dieną jam būtų sukakę 55 metai. Rugsėjo 11 dieną ši sukaktis gražiai paminėta Vabalninke.

Gendrutis Morkūnas gimė Panevėžio rajono Medžiūnų kaime, kai šeima gyveno išvežtų ūkininkų Jėčių namuose. Dar ir dabar tebestovi šis namas, vienintelis likęs iš didelio Medžiūnų kaimo. Netrukus tėvai persikėlė į vargingą Laužų kaimą, kur ir bėgo Gendručio vaikystė. Pradžios mokyklon teko eiti gana toli – į Stumbriškį. 1978 metais baigė Vabalninko Balio Sruogos vidurinę mokyklą aukso medaliu. Jo atsiimti važiavo į Biržus, o vežė pats mokyklos direktorius Bronius Kuliešius savo automobiliu. Medalį reikėjo atsiimti iš Banko seifo.
Po to mokėsi Vilniaus valstybinio universiteto Fizikos fakultete. Mokėsi labai gerai, tad baigus buvo pakviestas dirbti universitete. Čia baigė aspirantūrą ir apsigynė technikos mokslų daktaro disertaciją. Nagrinėjo radiacijos klausimus. Teko daug keliauti po pasaulį į mokslines konferencijas, simpoziumus, bendradarbiauti su užsienio mokslininkais, ypač Švedijos. Kartu su jais yra parašęs mokslinį veikalą apie radiaciją anglų kalba. „Didžiulė knyga, – sakė motina Bronė, – viena ranka nepakelčiau“. Parašė keletą mokslinių vadovėlių. Turbūt pavojingas darbas pakenkė sveikatai, susirgo nepagydoma liga. Teko atsisakyti Radiacinės saugos centro direktoriaus pavaduotojo darbo.
Per paskutinius penkerius savo gyvenimo metus Gendrutis vaikams, kuriuos be galo mylėjo ir gerbė, parašė penkias knygas. Jos pelnė geriausių metų knygų vaikams titulus. Mirė Gendrutis baigiantis 2009 metams – gruodžio 31 dieną.
Gendrutis dažnai lankydavo motiną Bronę, kuri 1981 metais nusipirko namelį Vabalninke, Bartkūnų gatvėje. Dabar šis namelis stovi tuščias. Jį prižiūri kaimynai. Retkarčiais iš Panevėžio atvažiuoja sesuo Angelė. Vabalninko inteligentai siūlo čia įrengti Gendručio memorialinį kambarį, tačiau namui reikalingas remontas.
Minint kraštiečio Gendručio Morkūno 55-metį, Vabalninko bibliotekos vyresnioji bibliotekininkė Vilma Šulnienė parengė skaitymo skatinimo projektą vaikams ir paaugliams „Berniukai ir mergaitės, būkit žmonės – skaitykit“. Visą vasarą Vabalninke: Bibliotekoje, vaikų dienos centre „Vilties šviesa“, Gimnazijoje, V. Jatulevičius sodyboje, miesto parke ant J. Strielkūno suolelio vyko garsinis Gendručio knygelių skaitymas.
Gendručio minėjimo iškilmės vyko rugsėjo 11 dieną Vabalninko kultūros namuose. Didžiąją dalį salės užpildė mokiniai. Visas autobusas mokinių atvažiavo iš Biržų Kaštonų pagrindinės mokyklos. Bibliotekininkė Vilma Šulnienė pristatė projektą. Pagal projektą Biblioteka nusipirko knygų vaikams ir paaugliams už 340 eurų, išleido lankstinuką, skirtą Gendručiui Morkūnui.

Autoriaus nuotr.

Autoriaus nuotr.

Prisiminimais apie Gendrutį dalinosi jo žmona psichologė Regina. Ji pasakojo, kad Gendrutis labai mėgo skaityti, pasakoti savo sukurtas istorijas sūnui Bernardui. Įdomūs buvo jo laiškai. Gerbė kalbą, mokėjo gražiai lietuviškai kalbėti ir rašyti. Savo prisiminimais apie brolį pasidalino sesuo Angelė Jasiukėnienė. Žurnalistė ir rašytoja Gintarė Adomaitytė apžvelgė Gendručio kūrybą vaikams, tiesiogiai bendravo su publika. Šiltų žodžių Gendručiui negailėjo dar viena garbinga renginio viešnia poetė Ramutė Skučaitė. Mero pavaduotoja Irutė Varzienė siūlė daugiau dėmesio Gendručiui skirti pamokose. Renginį sveikino, svečiams ir organizatoriams dėkojo seniūnė Lilija Vaitiekūnienė ir Biržų viešosios bibliotekos direktorė Vilmantė Vorienė.
Renginį vainikavo Šiaulių dramos teatro spektaklis „Blusyno pasakojimai“, pastatytas pagal Gendručio Morkūno knygą. Po spektaklio būrelis mokinių laukė autografų iš garbių svečių ir aktorių, ypač Ingos Norkutės ir Aurimo Žvinio.

selonija.lt

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.