Gyvybė ir Tavo rankose…

2015-04-29 | Kategorija: Krašto naujienos

gyvybd1

Regina VAIČEKONIENĖ

Paskutinį balandžio sekmadienį išgyvename kaip Gerojo Ganytojo sekmadienį. Šį sekmadienį taip pat švenčiama ir Gyvybės diena. Biržiečiai tikintieji Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje irgi meldėsi už pašaukimus, dėkojo Dievui už gyvybės dovaną. Ir atgailavome už negimusius kūdikius. Dėl abortų pasaulio neišvysta ir biržiečiai.

Gerasis Ganytojas kiekvienam ateinančiam į pasaulį duoda raktą, gyvenimo prasmę: tikėjimą, viltį ir meilę. Bet gyvybės nevertiname, jos nebranginame. Suaugusieji negailestingai paskelbiame nuosprendį gležnai kūdikio gyvybei. Patys savo noru įsikinkome į žalingus įpročius. Jie tampa ydomis. Vergystė įvairioms priklausomybėms priveda iki savižudybės.
„Gyvybė Dievo ir mūsų rankose“ – šis leitmotyvas skambėjo visose trijose šventadienio Mišiose. Po Sumos iki vakaro Mišių buvo išstatytas Švenčiausiasis sakramentas. Tikintieji garbino Eucharistinį Jėzų. Mintimis, maldomis, giesmėmis. Švenčiausiojo sakramento akivaizdoje rašė savo prašymus, padėkas į specialų sąsiuvinį. Mišių pradžioje kunigas Ernestas Želvys intencijas pagarsino. Parapijiečiai Gerajam Dievui dėkojo už bažnyčią, dvasininkus, „Marijos radiją“. Atsiprašė ir meldė…
Šv. Mišias aukojęs klebonas dekanas Algis Neverauskas sakė: Gerojo Ganytojo sekmadienis ir Gyvybės diena talpina daug džiaugsmo ir skausmo. Klebonas parapijiečius drąsino: svarbu ateiti į bažnyčią, atsiverti ir sudėti, atiduoti į Dievo glėbį savo sopulius. Kiekvienas mes sužeistas nuodėmės, suklydimų. Nuodėmė naikina gyvenimą. Tik Jėzus, gyvybės šaltinis mus išgydys.
Kvietimą adoruoti, pasimelsti, padėkoti Dievui išgirdo daug biržiečių. Po vakarinių Mišių parapijos jaunimas gyvyd2inscenizavo miniatiūrą apie mūsų gyvenimiškus dalykus. Viskas prasideda nuo šeimos, gyvybės lopšio, kuriame augame, bręstame.
Temą pratęsė Pasvalio dekanato Šeimos centro vadovė Gražina Griauzdienė. Lektorė dalinosi savo darbo metų patirtimi. Liūdina tai, kad jaunuoliai skuba kuria šeimas tam nepasirengę, be atsakomybės.
– Į klausimą, kodėl nori tuoktis, dauguma atsako: man jis (ji) patinka, man su juo (ja) gera, aš taip noriu… Pora penkerius metus gyveno kartu, bet kai paprašiau įvardinti savo mylimojo dorybes, sužadėtiniai sutriko, nežinojo ką atsakyti. Laimingą santuoką, tvirtą katalikišką šeimą sukuria tik laimingi sužadėtiniai. Apmaudu, bet daugelis į klausimą, ar norėtų tokios santuokos, kokioje gyvena jų tėvai, atsako neigiamai. Jaunuoliai kuria šeimą neturėdami jai pavyzdžio. Jie nežino, kaip taikiai gyventi šeimoje, kaip spręsti konfliktus. Jaunimas nežino, kaip spręs įvairias iškilusias problemas. Sužadėtiniams atrodo, kad jų nebus. Šeimą sugriauna nerealios svajonės. Į pastebėjimą: ar ne per daug skubama, ar nevertėtų palūkėti, atsakoma: „Nepatiks – išsiskirs ir t. t.“, – pasakojo Šeimos centro vadovė G. Griauzdienė.
Ir atkreipė dėmesį į statistiką: Lietuvoje per metus net 1000 nepilnamečių atlikti abortai. Jauniausiajai motinai – 12 metų…
Klebonas Algis Neverauskas pasigedo: praėjusieji metai buvo Šeimos metai. Vyko daug įvairiausių renginių, tačiau būtent svarbiausiajai temai, kaip jaunoms šeimoms spręsti įvairias tarpusavio problemas, kokios jos, nutylėta. Skyrybų problema – sąstingyje.
Popietė prie arbatos puodelio tęsėsi parapijos namuose.
Gyvybė ir Tavo rankose…

„Biržiečių žodis“

selonija.lt

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.