Šv. Matui – šukioniečių sekstetas

2014-10-03 | Kategorija: Istorija ir žmonės

Šukionių koplyčioje po Šv. Mato atlaidų. Šukioniečiai giedotojai su savo vadovu, vargonininku Bronislovu Petroniu, parapijos kunigais, klebonu Povilu Miškiniu ir kunigu rezidentu Henriku Bernatovičiumi bei bendruomenės pirmininke Nijole Šatiene

Regina VAIČEKONIENĖ

Per tradicinius atlaidus Vabalninko parapijos koplyčiose buriasi vietos giedotojų ansambliai. Šukionyse per Šv. Matą giesmes užtraukė septynių vyrų ansamblis. Vyrų giedamos giesmės prikaustė, sužavėjo ir pakylėjo vietos gyventojus bei svečius. Šviesėja ne tik kaimo vaizdas, bet ir jo dvasia.

Giesmės atėmė žadą
Šukionių koplyčioje giesmes traukė šeši vyrai. Šukioniečiai: Jonas Navakas, Antanas Sribikė, Kęstutis Švėgžda, Zigfridas Jankauskas, Antanas Meškonis. Kartu su jais ir šio giesmininkų ansamblio įkūrėjas, Vabalninko parapijos vargonininkas Bronislovas Petronis.
– Giedotojai į koplytėlę rinkosi kostiumuoti, pasitempę. Jeigu anksčiau per atlaidus susitikę koplytėlėje nebetelpantys žmonės vaikštinėdavo, būdavo išsibarstę po kapinaites, ilgiau nesimatę vieni kitų pasiilgę šnekučiuodavosi, tai dabar visi būrėsi į bendrą pulką. Visiems norėjosi išgirsti, kaip gieda pažįstami vyrai. Tokių giedotojų niekam dar nebuvo tekę girdėti… Visus jungė stiprus dvasinis ryšys. Ramybė plaukė iš širdies į širdį. Klausantis jų giesmių, kartais norėjosi sulaikyti net kvėpavimą, kad jiems netrukdyti, – „Biržiečių žodžiui“ pasakojo Šukionių bendruomenės pirmininkė Nijolė Šatienė.
– Žiūrėk, kad pagiedojo. Tiek įsiklausiau, įsijaučiau, kad nebegirdėjau, ką po Mišių kalbėjo bendruomenės pirmininkė Nijolė, – prisipažino atlaidų viešnia parovėjietė Genė.
Bendruomenės pirmininkė Nijolė Šatienė dėkojo už prasmingą šventę. Parapijos kunigams, klebonui Povilui Miškiniui ir kunigui Henrikui Bernatovičiui, vargonininkui Bronislovui Petroniui ir visiems giedotojams. Savo pagalbininkams. Jų dėka kapinaitėse atnaujintas kryžius ir koplytstulpis. Vainikų pynėjoms Onai Marcikonienei, Aldonai Ratnikienei, Bronei Brinkienei, Saulutei Mikkienei, atlaidų dalyviams. Šukionyse įprasta: pakeliui į atlaidus ar iš atlaidų, pėsčio nesutiksi. Vaikai automobiliais atveža savo tėvelius, senelius. Įsisodina dar ir kaimyną. Nijolė užtikrino atlaidų svečius: tegul jie būna ramūs, bendruomenės nariai ir toliau rūpinsis, neapleis kapinaičių.
Subūrė vargonininkas
Po atlaidų „Biržiečių žodžio“ kalbintas vargonininkas Bronislovas Petronis pasakojo: Vabalninko parapija turtinga koplyčių. Kaimuose gyva tradicija – kraštiečiams sugrįžti, vietiniams rinktis į atlaidus, pabendrauti. Vargonininko svajonė, kad koplyčiose žmonės ne tik nuoširdžiai melstųsi, bet ir giedotų giesmes. Važiuodamas į kiekvienus kaimo atlaidus, vargonininkas Bronislovas vežasi giesmynėlius. Juos išdalina atlaidų dalyviams. Vieni atsiliepia į kvietimą vangiau, kiti – noriai prisijungia. Pasak vargonininko, kai jis pasiteirauja žmonių, kodėl jie meldžiasi tyliai, negieda su kitais, išgirsta vienintelį pasiteisinimą: „…aš ne toks, neturiu gražaus balso…“
– Mes visi tokie pat. Mokomės, repetuojame. Svarbu pradėti. Pradėjęs dirbti vargonininku šioje parapijoje, pirmąjį giedotojų būrelį subūriau Lamokėliuose. Džiaugiuosi – giedotojos neišsibarstė. Lamokėliuose trūksta tik vyrų. Šukionyse parūpo suburti vyrus giedotojus. Kaip pavyzdį, kuriuo sektų kitos bendruomenės. Labai svarbu pačios bendruomenės iniciatyva. Labai dėkoju Šukionių bendruomenės pirmininkei Nijolei už entuziazmą. Be vietinio entuziasto palaikymo žmonės nesusiburtų. Repetuodavome su vyrais bendruomenės centre, – kalbėjo vargonininkas B. Petronis.
Giedotojų debiutu atlaiduose vargonininkas patenkintas. Į vargonininko ir šukioniečių iniciatyvą dėmesį atkreipusi ir Vabalninko seniūnijos seniūnė Lilija Vaitiekūnienė. Pasveikinusi, palinkėjusi sėkmės.
Vargonininkas Bronislovas džiaugėsi: šukioniečiai vyrai – Vabalninko bažnytinio choro stiprybė. Šią savaitę choras kviečiamas giedoti šv. Mišiose į Ramygalos bažnyčią.
Pūs ir dūdą
Garbaus amžiaus šukioniečių giedotojų Antano ir Jono pasiteiravau, kokios jų nuotaikos po šių garsių atlaidų?
– Giedoti atlaiduose buvo didelė atsakomybė. Juk visi pažįstami. Mano kaimynas Jonas Navakas nuo šešiolikos metų Daujėnų, vėliau – Vabalninko bažnytinio choro choristas. Aš tokios patirties neturiu. Nors giesmės man visą gyvenimą patinka. Buvo anksčiau tokių šukioniečių giedotojų brigada pagiedoti prie mirusiojo, Giedodavome su Jonu, dar ir moteriškių turėjome. Po atlaidų prikalbino ir mane vargonininkas bažnytiniame chore giedoti. Atseit jam vyrų trūksta. Mūsų vargonininkas kantrus, gabus, sukalbamas, geranoriškas. Pataria, pamoko. Jonas su praktika, muzikantas, o man su tom gaidom sunkiau. Vargonininko prašiau: atleisk mane iš choro, bet neklauso, manęs nepaleidžia. Sako: viskas puikiai, – kalba giedotojas Antanas Sribikė.
Antano Sribikės kaimynas Jonas Navakas išduoda ir vargonininko Bronislovo planus: vargonininkas lipdo jau ir antrą medalio pusę. Nori, kad Šukionių vyrai ne tik giedotų bažnytiniame chore, bet ir uždainuotų. Ne tik kad uždainuotų, bet kai kurie ir dūdą pūstų…

„Biržiečių žodis“

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.