Skrebiškiai. Kapinėse – naujas kryžius. Į koplyčią grįžo Švč. Marijos paveikslas

2014-09-24 | Kategorija: Istorija ir žmonės

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Marytė UNDZĖNIENĖ

2014 metų rugsėjo 14 d. 14 val. Šventojo Kryžiaus Išaukštinimo iškilmė ir toks gražus skaičių derinys. Skrebiškių kapinėse buvo pašventintas naujas kryžius ir tą pačią dieną į Skrebiškių koplyčią sugrįžo daug metų klajojęs Švč. Marijos paveikslas.
Pagrindiniai kryžiaus padarymo ir statymo iniciatoriai – kryžių meistras Rimantas Bedalis ir seniūnaitis Žydrūnas Užubalis. Tai jie ėmėsi veiksmų, kad kalbos virstų realybe. Skrebiškių kapinėse senasis kryžius prieš daugelį metų baigė savo tarnystę. Jo vietoje liko tik pamatas. Ant jo ir buvo pastatytas naujasis kryžius. Šio kryžiaus autorius – medžio meistras skrebiškietis Rimantas Bedalis.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Kryžius pastatytas rugsėjo 6 d. Kryžiaus kelionė iš meistro dirbtuvių prasidėjo 9.30 val. Kryžius pastatytas 12 val. Jį statė Papilio parapijos klebonas Virgilijus Liuima ir skrebiškiečiai: meistras Rimantas Bedalis jo sūnus Audrius Bedalis, Ričiardas Mikalauskas, seniūnaitis Žydrūnas Užubalis, Alfonsas Baronas.
Po savaitės kryžius buvo papuoštas vainiku. Kryžiaus papuošimu rūpinosi Genutė Butėnienė, Sigutė Sabalienė, Jurgita Ulevičienė, Danutė Driškevičienė, Aloyzas Mikalauskas ir Laimis Undzėnas. Kryžių rugsėjo 14 dieną pašventino Papilio parapijos klebonas Virgilijus Liuima. Tą pačią dieną koplyčioje po pamaldų vėl pakabintas Švč. Marijos paveikslas.
Skrebiškietė Genutė Butėnienė prisimena: šis paveikslas iš koplyčios buvo paimtas maždaug prieš 40 metų, norint jį apsaugoti. Tarybiniais laikais koplyčia buvo niokojama. Šį paveikslą paėmė ir saugojo papiliečiai, dabar jau amžiną atilsį Mačiūliai. Vėliau paveikslas buvo perduotas tuometiniam Papilio parapijos klebonui Petrui Budriūnui. Kai kunigą iš Papilio perkėlė į kitą Panevėžio dekanato Krekenavos parapiją, jis išsivežė ir šį paveikslą. Iš pradžių paveikslas buvo saugomas Krekenavos bažnyčioje, o vėliau, padarius šio paveikslo kopiją (ji ir liko šioje bažnyčioje), paveikslo originalas buvo sugrąžintas Papilio parapijos klebonui Virgilijui Liuimai. Papilio bažnyčioje paveikslas viešėjo beveik metus. Šių metų rugsėjo 14-ąją po ilgų klajonių vėl grįžo į tą pačią vietą, kur ir buvo prieš daugelį metų.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Paveikslo pritvirtinimu pasirūpino Žydrūnas Užubalis ir Vytautas Butėnas. Kryžiaus šventinimo metu paveikslą mūsų jaunimas Karolis Parčiauskas ir Žygimantas Užubalis nunešė prie kryžiaus. Po kryžiaus pašventinimo ceremonijos paveikslas, lydimas skrebiškiečių ir buvusių kraštiečių, įneštas ir pakabintas koplyčioje ant altoriaus. Parapijos klebonas V. Liuima paveikslą pašventino. Skambėjo giesmė Švč. Marijos garbei.
Papilio parapijos klebonas V. Liuima dėkojo visiems prisidėjusiems prie kryžiaus pastatymo ir paveikslo šventinimo iškilmių ir iniciatoriams įteikė atminimo dovanėles.
„Biržiečių žodis“

selonija.lt

 

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.