Martynas Yčas: formaliai – JAV pilietis, bet tikras Lietuvos patriotas

2014-05-01 | Kategorija: Istorija ir žmonės

Eidamas 97-uosius metus balandžio 22 d. Boulder mieste (Kolorado valstija., JAV) mirė Martynas Yčas, JAV Niujorko valstijos Sirakūzų universiteto profesorius (emeritas), Vilniaus universiteto garbės daktaras.

yčas01Martynas Yčas – pasaulio žmogus. Rusijoje gimęs lietuvių kilmės JAV pilietis, Niujorko valstijos Sirakūzų universiteto profesorius, Vilniaus universiteto garbės daktaras, Afrikoje ir Australijoje dirbęs biologas teoretikas. Studijuojantieji genetiką, biochemiją ar biofiziką žino, kad 1954 m. fizikas G. Gamovas, biologas teoretikas M. Yčas ir biochemikas A. Ričas sugalvojo biologinio genetinio kodo tripletus.

Gimė M. Yčas Voroneže (Rusija) 1917 m. gruodžio 10 d. įžymių Lietuvos visuomenės veikėjų – Hipatijos (Šliūpaitės) ir Martyno Yčų – šeimoje, Pirmojo pasaulinio karo metais pasitraukusioje į Rusiją.

Ryški tėvų, dėdžių ir senelių visuomeninė veikla ir 1940 m. geopolitiniai įvykiai privertė Vilniaus universiteto Teisės fakulteto studentą trauktis iš Lietuvos, o Antrojo pasaulinio karo realijos blaškė po pasaulį, kol nuvedė į JAV. Čia tarnavo armijoje, studijavo biologiją ir kitus mokslus Viskonsino universitete, Kalifornijos technologijos institute, o ilgiausiai dirbo Niujorko valstijos universitete Sirakūzuose.

M. Yčas – mokslinio mąstymo žmogus. Jau iš 1994 m. Lietuvos jaunimui padovanotos knygosyco-knyga – „Martynas Yčas APIE BIOLOGIJĄ“ – turinio kiekvienas skaitytojas pajus autoriaus paveldėtą platų ir šakotą požiūrį į gamtos ir visuomenės mokslus, filologiją ir kultūrą. Ši knyga – tai originalus bandymas, mokymo priemonė, remiantis biologija suvokti žmogų, visuomenę, jų paradoksus bei suprasti gyvosios gamtos ryšį su žmogumi, jo elgsenos keistybėmis.Tai biologo teoretiko mąstymo specifika, supažindinanti su mokslinio pažinimo metodologija, faktų atradimais bei jų interpretacijų klystkeliais, ne vieno mokslininko trumpą nestandartinį apibūdinimą, kuris leidžia kitaip pažiūrėti į didybę bei klaidas. Viena svarbesnių gijų veda sielos supratimo link, kurią gvildena iš negyvosios gamtos mokslų – fizikos bei chemijos – pozicijų ir mėgina rasti ryši tarp sielos ir atomų, molekulių bei cheminės „mašinos“.

Martynas Yčas yra vienas iš dvidešimties pasaulio mokslininkų „RNR kaklaraiščio klubo“ (1954–1961) narių, kuriam priklausė eilė Nobelio premijos laureatų: biologas James Watson‘as ir fizikas Francis Crick‘as, chemikas Melvin Calvin‘as ir biologas Sydney Brenner‘is, įžymieji fizikų teoretikai: Max Delbrück‘as ir Richard Feynman‘as bei kiti mokslo grandai, kurie padėjo naujosios molekulinės biologijos pamatus. Šiame klube Martyno Yčo kaklaraištis buvo ženklintas – Cys (Cisteinas) amino rūgšties simboliu.

Žinomiausias M. Yčo mokslinis veikalas – 1969 m. išleista monografija anglų kalba „The Biological Code“ (Biologinis kodas), išversta į daugelį kalbų. Mes Lietuvoje su ja susipažinome 1971, kai ši knyga pasirodė rusų kalba.

Mažai kas žino, kad Martynas Yčas ir Georg Gamov‘as buvo tie pirmieji bio teoretikai, kurie, vos tik 1953 m. buvo paskelbta apie DNR (deoksiribonukleorūgštis) cheminę struktūrą, jie, į šį gyvosios gamtos – biologinių sistemų struktūrinį reiškinį – pradėjo žiūrėti ne cheminiu-biocheminiu, bet kibernetikos bioinformatikos kodavimo-dekodavimo požiūriu. Jie buvo pilnavertės sisteminės bioinformatikos pradininkai, pirmojo 1956 m. simpoziumo „Information Theory in Biology“ (Informacijos teorija biologijoje) iniciatoriai ir pranešėjai. Šiuo požiūriu ypatingo dėmesio vertas G. Gamovo ir M. Yčo pranešimas ir straipsnis „Kriptografinis požiūris baltymų sistezės problemoje“. Tai sistemų bioinformatikos pradžia. Negana to – iš šio straipsnio įvado matosi autorių originalus sisteminis bioinžinerinis technologinis požiūris į gyvosiose ląstelėse vykstančius molekulinius procesus: „Kalbant apie informacijos saugojimą ir perdavimą gyvojoje ląstelėje, visada norisi ląstelę lyginti su didele gamykla. Čia ląstelės branduolys atlieka valdytojo kontoros funkciją, iš kur ir yra vykdomas gamyklos valdymas, o chromosomos yra tos patalpos, kur laikomi visi brėžiniai, kalkės ir gamybos planai. Tada citoplazma – ne kas kita kaip cechai su darbininkais ir mašinomis, kurie gamina produkciją; ši produkcija yra, be abejonės, fermentai, katalizuojantys įvairias biochemines reakcijas. Jeigu su informacija, patalpinta chromosomose, kas nors atsitinka, tai to pasėkoje sutrinka tam tikro fermento veikla“. Kaip šie sakiniai buvo pranašiški šiandienai, vertinant JAV strategines 1998–2020 m. mokslo-technologijų programas: „Nanotechnology“, „Convergence Nano-Bio-Info-Cogno NBIC Technologies“, „CKTS arba NBIC2 (Convergence Knowledge, Technology and Society: Beyond Nano-Bio-Info-Cogno Technologies)”.

yčasMartynas Yčas – Biržų krašto patriotas. Jo iniciatyva dar kartą, 2009 m., buvo išleistos knygos: Jonas Yčas. BIRŽAI (Istorinis eskizas), Lietuvos valstybės ištakų politinio veikėjo tėvo Martyno Yčo prisiminimai bei prisiminimų rinkinys “Iš agaro krašto (1885-1941)“. Taip pat jis įvykdė tėvo pažadą Lietuvos politikui Augustinui Voldemarui – išsaugoti ir išleisti A. Voldemaro Utenos kalėjime parašytą knygą – “Istorinis Kristus” (knygoje – “Ankstyvoji krikščionybė”, Kaunas, Candela, 1997). Išeidamas Anapilin Martynas Yčas pasauliui paliko ir tris sūnus – Martyną, Joną ir Juozą.

Martynas Yčas buvo visuomeniškas žmogus – formaliai JAV pilietis, bet tikras Lietuvos patriotas. Negana to, kad sunkiais pirmaisiais mūsų nepriklausomybės metais savo lėšomis padovanojo knygą “Apie Biologiją”, tą pačią knygą jis padovanojo ir gimtojo krašto – Rusijos jaunimui, finansiškai padėjo besikuriančiai VU GMF Ląstelės biochemijos laboratorijai, Vilniaus universitete įkūrė Martyno Yčo fondą, kuris skiria vienkartines stipendijas gabiems, kūrybingiems tiksliųjų ir gamtos mokslų studentams, apmoka originalių mokslo asmenybių kvietimus paskaitoms Vilniaus universitete.

Mūsų universiteto garbės dr. profesoriaus Martyno Yčo atminimas niekada neišblės iš Lietuvos mokslo istorijos puslapių.

 Prof. Dobilas KIRVELIS

„Biržiečių žodis“

selonija.lt

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.