Beveik tūkstantis geriausiųjų atgaus už studijas sumokėtus pinigus

2011-11-09 | Kategorija: Kultūra. Švietimas. Žiniasklaida

Įgyvendinant Mokslo ir studijų įstatymą, geriausiems už mokslą mokantiems bakalauro ir vientisųjų studijų studentams valstybė kompensuoja studijų kainą. Kompensacijas už du pirmuosius studijų metus galės gauti 989 universitetų ir kolegijų trečiakursiai. Studijų kainos kompensavimui šiemet skiriama 11,413 mln. litų.

Kompensavimą administruoja Valstybinis studijų fondas. Aukštosios mokyklos artimiausiu metu atrinks geriausiuosius studentus ir pateiks Fondui jų sąrašus. Apie siūlomas kompensacijas Fondas atrinktus kandidatus informuos elektroniniu paštu iki lapkričio 25 d. Gavę pranešimą apie skiriamą kompensaciją studentai Fondui iki gruodžio 9 d. privalės pateikti nustatytos formos prašymą dėl jos išmokėjimo. Numatoma, kad kompensacijos į kandidatų nurodytas individualias sąskaitas bus pervestos iki gruodžio pabaigos.

Galimybė geriausiems už mokslą mokantiems studentams atgauti už studijas sumokėtus pinigus sudaroma pirmą kartą. Ją atvėrė prieš trejus metus pradėta vykdyti mokslo ir studijų reforma.

Kiek už mokslą mokančių studentų kasmet gaus kompensaciją, priklauso nuo studijų krepšelių skaičiaus ir valstybės finansinių galimybių. Kaip numato Mokslo ir studijų įstatymas, kompensacijų skaičius gali siekti iki 10 proc. atitinkamais metais valstybės finansuojamų studijų vietų skaičiaus. Įvertinęs turimas lėšas, Valstybinis studijų fondas kasmet nustato kompensacijų skaičių kiekvienai aukštajai mokyklai pagal studijų kryptis.

Studentai, kurių studijos atitinka norminę studijų kainą ar kainuoja mažiau, atgaus visą sumokėtą sumą. Už studijas mokėjusieji daugiau – atgaus dalį, lygią norminei studijų kainai.

Geriausiai besimokiusius studentus, kuriems siūloma kompensuoti už studijas sumokėtą kainą, atrenka aukštosios mokyklos savo nustatyta tvarka. Ji turi būti skelbiama kiekvienos aukštosios mokyklos interneto tinklapyje.

Geriausieji už mokslą mokantys studentai gali gauti kompensacijas ne vien už du pirmuosius metus, bet ir už visas studijas. Studijų rezultatai skaičiuojami ir kompensavimas vykdomas du kartus – po pirmųjų dvejų studijų metų (ištęstinių studijų atveju – baigus pusę studijų programos) ir po likusio studijų laikotarpio. Pinigai grąžinami studentams, į aukštąsias mokyklas priimtiems 2009 m. įsigaliojus Mokslo ir studijų įstatymui.

Studijų kainos kompensavimas yra vienas iš trijų mechanizmų, realizuojančių LR Konstitucijos nuostatą garantuoti nemokamas studijas gerai besimokantiems. Kiti du mechanizmai – tai rotacija po dviejų studijų metų, kai palyginus studijų rezultatus, studentas iš mokamos gali pereiti į valstybės finansuojamą vietą, bei valstybės nefinansuojamiems studentams suteikta galimybė užimti valstybės finansuojamą vietą tais atvejais, kai stojant nemokamą vietą gavęs studentas iš jos iškrenta.

Studijų kainos kompensavimo tvarką galima rasti:

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=384077&p_query=&p_tr2=

Kompensacijų skaičiai pagal aukštąsias mokyklas ir studijų kryptis skelbiami Valstybinio studijų fondo internetinėje svetainėje:

https://www.vsf.lt/lt/studiju-kainos-kompensavimas

 

LR ŠMM informacija

Selonija.lt

DalinkitėsRašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.