Dėl Biržų rajono pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centro veiklos

2011-10-04 | Kategorija: Krašto naujienos

Savivaldybės vadovai rugsėjo mėnesį analizavo Biržų rajono pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centro (toliau – Centras) veiklą ir rugsėjo 30 d. kartu su Švietimo skyriaus, Centro darbuotojais aptarė rezultatus.

Biržų rajono pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centrą (toliau – Centras) sudaro du – pedagogų švietimo ir pedagoginis psichologinis – sektoriai, kurie teikia švietimo pagalbos paslaugas Savivaldybės pedagogams, mokiniams, tėvams. Aplinkai modernizuoti ir geroms darbo sąlygoms sudaryti Centras vykdė projektus ir gavo 1106777 Lt investicijų. Atnaujintos patalpos ir darbo aplinka, įkurtas informacinių technologijų kabinetas. Iš atskirų patalpų į Centrą perkeltas pedagoginis psichologinis sektorius, kurio teikiamos paslaugos yra veiksmingos mokymosi ir elgesio sutrikimų turintiems mokiniams.

Organizuojama daug pedagogų kvalifikacijos tobulinimo renginių, tačiau jų efektyvumas vertinamas įvairiai, ne visada teigiamai. Dar nepakankamai panaudojama Savivaldybės švietimo įstaigų mokytojų metodininkų, ekspertų patirtis ir konsultavimo galimybės. Didesnį dėmesį reikia skirti metodinės patirties sklaidai, diskusijoms ir gerosios patirties taikymui aptarti. Pasiūlyta efektyviau pažinti kiekvienos švietimo įstaigos bendruomenės kvalifikacijos tobulinimo poreikius, organizuoti patrauklesnio turinio bei formų renginius, projektus vykdyti skaidriai įtraukiant vis naujus dalyvius. Ypač svarbu laisvo ir kūrybingo mokytojo ugdymas sudarant sąlygas kurtis mokytojų profesinio bendradarbiavimo tradicijoms. Centrui nurodyta įsivertinti veiklos efektyvumą ir pagal pateiktas rekomendacijas parengti 2012 m. Pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centro veiklos planą.

 

Biržų rajono savivaldybė

Selonija.lt

DalinkitėsRašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.